EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VỀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

____________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________

Số:    036/2019/NQ-VIETCOM

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2019

 

 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VÀ TRUYỀNTHÔNG VIỆT  NAM

V/v:  Sửa đổi Điều lệ Công ty

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại hội cổ đông ngày 19/9/2018;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 08/10/2019;

 

QUYẾT NGHỊ

 

Điều 1:           Không thông qua việc sửa đổi một số điều sau đây của Điều lệ Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam:

1.      Khoản 3Điều 5 của Điều lệ.

2.      Điều 37của Điều lệ.

3.      Điều 39của Điều lệ.

4.      Điều 79của Điều lệ.

Điều2:           Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 08/10/2019. Các thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị

 

( Đã ký và đóng dấu)

 

Nguyễn Thị Minh Hiền

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466