EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
 

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

-----------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

Số: 007 /2012/TB-VIETCOM

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2012

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

Trụ sở chính: 18 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội

Giấy CNĐKDN mã số: 0101518447 ngày 11/8/2004

do Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại hội cổ đông ngày 17/09/2010;

- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam ngày 20/3/2012 và Phiếu ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị;

- Căn cứ văn bản số 008/2012/TB-VIETCOM ngày 28/02/2012 về việc chốt danh sách cổ đông để tham gia ĐHĐCĐ thường niên 2012; Danh sách cổ đông Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam chốt đến 15h00 ngày 01/3/2012;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam trân trọng kính mời các cổ đông tới dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty với các nội dung sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 4 năm 2012.

- Địa điểm: Phòng họp tầng 3 tại Trụ sở Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam, 18 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội

2. Đối tượng tham gia Đại hội cổ đông năm 2012:

- Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được uỷ quyền đại diện tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012;

- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, Đại diện công ty kiểm toán và định giá Việt Nam.

Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự được có thể ủy quyền cho người đại diện. Việc ủy quyền phải được làm bằng văn bản theo mẫu đã được gửi cho cổ đông.

3. Nội dung Đại hội:

3.1 Thảo luận và thông qua các báo cáo thường niên:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2011, dự kiến kế hoạch năm 2012;

- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2011 (đã kiểm toán);

- Báo cáo đầu tư

- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh công ty năm 2011;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2011;

- Báo cáo mức thù lao của Hội đồng quản tri, ban kiểm soát năm 2011.

- Tờ trình về phân chia lợi nhuận sau thuế và cổ tức năm 2011;

- Tờ trình về phụ cấp cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012.

- Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Tờ trình về cơ cấu số lượng HĐQT từ 07 thành viên còn 05 thành viên.

3.2 Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị (nếu có)

4. Tài liệu chuẩn bị Đại hội

Tài liệu gửi kèm thông báo này:

- Dự thảo chương trình Đại hội;

- Mẫu giấy uỷ quyền ( Mẫu số 04 a đối với cổ đông là cá nhân hoặc mẫu số 04b đối với cổ đông là tổ chức);

Các tài liệu trình lên Đại hội tại mục 3.1 được đăng trên Website Công ty: http://vietcomvn.vn kể từ ngày 28/3/2012

5. Đăng ký tham dự:

Sau khi nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền) đến:

Phòng Tổng hợp Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam

Điện thoại: 38344665 (Ms. Lộc)

Thời gian: Trước 16h00 ngày 04/4/2012

Đề nghị các cổ đông thực hiện đúng nghĩa vụ và quyền lợi của mình, tham gia Đại hội đầy đủ, đúng giờ.

Nơi nhận:

- Đăng trên Website Công ty;

- Cổ đông Công ty;

- TV HĐQT;

- TV Ban kiểm soát;

- Tổng Giám đốc;

- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký và đóng dấu)

Vũ Song Toàn

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466