EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO CHI CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH                                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM                                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            -------------------                                                                                                                ------***------
SỐ: 026 /2018/TB-VIETCOM                                                                                     Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018 

 THÔNG BÁO CHI CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2017 

 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2017 của Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 017/2018/NQ-VIETCOM ngày 19/9/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 026/2018/NQ-VIETCOM ngày 08/10/2018 của Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức đợt 2/2017;

Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam trân trọng thông báo đến các Quý cổ đông về việc chi cổ tức đợt 2 năm 2017 cụ thể như sau:

1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức: 17h00 ngày 02/10/2018.
2. Tỷ lệ chi tạm ứng cổ tức đợt 2: 1%/Vốn điều lệ
3. Thời gian chi trả cổ tức: Bắt đầu từ ngày 24/10/2018 đến hết ngày 31/10/2018.
4. Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.
5. Địa điểm trả cổ tức bằng tiền mặt: Phòng Tài chính - Kế toán, Công ty Cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam, 18 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.
6. Hình thức chi trả cổ tức bằng chuyển khoản: Đề nghị cổ đông gửi yêu cầu bằng văn bản đề nghị chuyển trả cổ tức theo hình thức chuyển khoản về Công ty (trong Đề nghị cổ đông cung cấp các thông tin cá nhân như: Tên cổ đông, số CMND ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ, điện thoại, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ tức được hưởng, tên chủ tài khoản, số tài khoản, ngân hàng) để Công ty có cơ sở làm thủ tục chuyển trả cổ tức.

Lưu ý:    - Cổ đông đến nhận cổ tức bằng tiền mặt cần mang theo các giấy tờ sau:
        + Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc các giấy tờ khác tương đương;
      + Nếu được ủy quyền phải có giấy ủy quyền hợp lệ.
      - Cổ đông là cá nhân nhận cổ tức phải đóng thuế thu nhập cá nhân với thuế suất 5% trên thu nhập chịu thuế.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
     Phòng tài chính-Kế toán, điện thoại: (024) 3771 5126/ 3834 4665/máy lẻ 12
     Trân trọng thông báo! 

Nơi nhận:                                                                                                                      T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
+ Đăng trên website công ty;                                                                                                    CHỦ TỊCH 
+ Cổ đông Công ty;  
+ TV HĐQT;                                                (Đã ký và đóng dấu)
+ TV Ban kiểm soát;
+ Tổng giám đốc; 
+ Lưu: VT, HĐQT                                                                                                                    Vũ Song Toàn
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466