EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
BÁO CÁO 04: BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2018 & MỨC THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2019

CÔNG TY CP MÁY TÍNH VÀ            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ------------------ -----------------
Số 007/2019/BC-VIETCOM               Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2019


BÁO CÁO 4
 BÁO CÁO

thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và

mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019


Kính gửi:          Đại hội đồng cổ đông

                                                                  Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam           

-      Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13ngày 26/11/2014;

-      Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy tính và Truyềnthông Việt Nam được sửa đổi và thông qua tại phiên họp ngày 19/9/2018;

-      Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Côngty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam ngày 19/9/2018;

 

Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông mức thù lao năm 2018 choHội đồng quản trị & Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệtmức thù lao năm 2019 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

 

I.        Thù lao năm 2018 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

                                                                                     Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Họ và tên

Chức danh

Thù lao

năm 2018

A

HĐQT

 

 

I

Giai đoạn từ 01/01/2018 đến 19/9/2018

 

 

1

Vũ Song Toàn

Chủ tịch HĐQT

27

2

Đỗ Thị Thúy Hương

Ủy viên HĐQT

18

3

Nguyễn Minh Quân

Ủy viên HĐQT

18

4

Lê Khả Hưng

Ủy viên HĐQT

18

5

Đặng Cao Sơn

Ủy viên HĐQT

18

II

Giai đoạn từ 19/9/2018 đến 31/12/2018

 

 

1

Vũ Song Toàn

Chủ tịch HĐQT

9

2

Nguyễn Văn Hòa

Ủy viên HĐQT

6

3

Đặng Thị Thanh Minh

Ủy viên HĐQT

6

4

Giáp Minh Trung

Ủy viên HĐQT

6

5

Nguyễn Thanh Tùng

Ủy viên HĐQT

6

B

Ban kiểm soát

 

 

I

Giai đoạn từ 01/01/2018 đến 19/9/2018

 

 

1

Vũ Hoài Anh

Trưởng BKS

18

2

Giang Tuấn Nam

Ủy viên BKS

13,5

3

Đặng Hữu Tình

Ủy viên BKS

13,5

II

Giai đoạn từ 19/9/2018 đến 31/12/2018

 

 

1

Ngô Kiều Anh

Trưởng BKS

6

2

Vũ Hoài Anh

Ủy viên BKS

4,5

3

Trương Thanh Tùng

Ủy viên BKS

4,5

 

Tổng cộng

 

192

 

II.  Thù lao năm 2019 cho HĐQT, BKS:

       Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

                  Chủ tịch HĐQT:                             3,0 triệu đồng/tháng

                  Uỷ viên HĐQT:                              2,0triệu đồng/tháng

                  Trưởng Ban kiểm soát:                   2,0 triệuđồng/tháng

                  Thành viên Ban kiểm soát:             1,5 triệu đồng/tháng.                  

 

       Rất mong nhận được sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

 Nơi nhận:           T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Như trên:         CHỦ TỊCH

- BKS         (Đã ký và đóng dấu)  

-Lưu VT, HĐQT                 Vũ Song Toàn


 


Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466