EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

_____________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2019

 

 

             BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

CÔNGTY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

                       Trụ sở chính: 18 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình,Hà Nội

                        Mã số doanh nghiệp: 0101518447

 

 

1.      Thờigian, địa điểm, thành phần kiểm phiếu:

-        Thời gian:         9h00 ngày 08/10/2019

-        Địa điểm:         Trụ sở Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam

18 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình,Hà Nội

-        Thành phần Ban kiểm phiếu:           

+ Bà Nguyễn Thị Minh Hiền: Chủ tịch Hội đồng quản trị

+ Ông Nguyễn Văn Hòa:          Uỷ viên Hội đồng quản trị

+ Ông Vũ Song Toàn:               Ủy viên Hội đồng quản trị.

+ Bà Đặng Thị Thanh Minh:    Ủy viên Hội đồng quản trị.

-        Người chứng kiến:     Bà Ngô Kiều Anh:    Đại diện ban kiểm soát.

2.      Mục đích lấy ý kiến:

-        Mục đích lấy ý kiến:  

Sửa đổi Điều lệ Công ty để phù hợp với cơ cấu cổ đông và định hướng phát triển kinh doanh trong tương lai của Công ty

-               Vấn đề cần lấy ý kiến:          

Sửa đổi một số quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam như dự thảo sửa đổi Điều lệ kèm theo công văn số 032/2019/CV-VIETCOM ngày16/9/2019 của Chủ tịch HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ Công ty”

3.      Số cổ đông với tổng số phiếu đã tham giabiểu quyết:

-        Số phiếu phát ra:                     25 (tương đương 6.000.000 cổphần).

-        Số phiếu thu vào:                    9(tương đương 5.932.990 cổ phần).

-        Số phiếu thu vào hợp lệ:        9 (tương đương 5.932.990 cổ phần).

-        Số phiếu thu vào không hợp lệ: 0

-        Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết (cóbản kèm theo).

4.      Kếtquả kiểm phiếu:

4.1    Về việc sửa đổi khoản 3 Điều 5 của Điều lệthành:

 “3. Người đại diện theo pháp luật của Công tylà Tổng Giám đốc.”.

*        Kết quả biểu quyết:

-        Tổng số phiếu tán thành: 3.790.990 cổ phần chiếm 63,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

-        Tổng số phiếu không tán thành: 2.142.000 cổ phần tương đương 36,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

-        Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.2    Về việc sửa đổi Điều 37 của Điều lệ thành:

“ĐIỀU 37:       Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ

1.      Cuộc họpĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổphần có quyền biểu quyết;

2.      Trườnghợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi ngày, kểtừ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai đượctiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần cóquyền biểu quyết.

3.      Trườnghợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy địnhtại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươingày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp củaĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phầncó quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.      Chỉ cóĐHĐCĐ mới có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mờihọp theo quy định tại Điều 35 của Điều lệ này.”

*        Kết quả biểu quyết:

-        Tổng sốphiếu tán thành: 3.771.950 cổ phần chiếm 63,58% tổng số cổ phần có quyền biểuquyết.

-        Tổng sốphiếu không tán thành: 2.142.000 cổ phần tương đương 36,1% tổng số cổ phần cóquyền biểu quyết.

-        Tổng sốphiếu không có ý kiến: 19.040 cổ phần tương đương 0,32% tổng số cổ phần cóquyền biểu quyết.

4.3    Về việc sửa đổi Điều 39 của Điều lệ thành:

“ĐIỀU 39: Thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ

1.      ĐHĐCĐ cóquyền thông qua mọi quyết định thuộc thẩm quyền (bao gồm nhưng không giới hạncác quyết định về sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty;  định hướng phát triển công ty; Quyết địnhloại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thànhviên HĐQT và Ban kiểm soát; Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tàisản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Thông qua báo cáotài chính hàng năm; Tổ chức lại, giải thể công ty) bằng hình thức biểu quyếttại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

2.      Nghịquyết của ĐHĐCĐ được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây:

2.1    Được số cổđông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họptán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm 2.2 và 2.3 Khoản 2 Điều này;

2.2    Đối vớiquyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành,nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Tổ chứclại, giải thể công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớnhơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của côngty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết củatất cả cổ đông dự họp tán thành.

2.3    Việc biểuquyết bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầudồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổngsố cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đôngcó quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên HĐQThoặc BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứngcử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điềulệ công ty.Trường hợp có từ 02 ứng cửviên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQThoặc BKS thì sẽ tiền hành bầu lại trong số các ứng cử viên có phiếu bầu ngangnhau.

3.      Trườnghợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết địnhcủa ĐHĐCĐ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếubiểu quyết tán thành.

4.      Nghịquyết của ĐHĐCĐ phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ trongthời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua; Việc gửi nghịquyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của côngty.”

*        Kết quả biểu quyết:

-        Tổng sốphiếu tán thành: 3.790.990 cổ phần chiếm 63,9% tổng số cổ phần có quyền biểuquyết.

-        Tổng sốphiếu không tán thành: 2.142.000 cổ phần tương đương 36,1% tổng số cổ phần cóquyền biểu quyết.

-        Tổng sốphiếu không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểuquyết.

4.4    Về việc sửa đổi Điều 79 của Điều lệ thành:

“ĐIỀU 79: Đại diện công ty trong cácgiai đoạn tố tụng

Tổng Giámđốc  hoặc người được Tổng Giám đốc ủyquyền là người đại diện cho công ty trong các giai đoạn tố tụng.”

*        Kết quả biểu quyết:

-        Tổng sốphiếu tán thành: 3.790.990 cổ phần chiếm 63,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

-        Tổng sốphiếu không tán thành: 2.140.000 cổ phần tương đương 36,1% tổng số cổ phần cóquyền biểu quyết.

-        Tổng sốphiếu không có ý kiến: 0 cổ phần tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểuquyết.

5.      Quyếtđịnh được thông qua:

5.1    Không sửađổi khoản 3 Điều 5 của Điều lệ.

5.2    Không sửađổi Điều 37 của Điều lệ.

5.3    Không sửađổi Điều 39 của Điều lệ.

5.4    Không sửađổi Điều 79 của Điều lệ.

6.            Việc kiểm phiếuđược kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày.  Biênbản kiểm phiếu được đọc lại và được sự nhất trí bởi các thành viên tham giakiểm phiếu.

 

Biên bản được lập thành 04 bản, 01 bản lưu Ban kiểm soát, 03 bản lưu Hồsơ Hội đồng quản trị, mỗi bản có giá trị như nhau.

 

 

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

 

 

 

 

 

( Đã ký)

 

 

 

 

 

( Đã ký)

__________________

 

Vũ Song Toàn

__________________

 

Nguyễn Văn Hòa

 

 

 

 

 

 

(Đã ký)

__________________

 

Đặng Thị Thanh Minh

 

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

 

 

( Đã ký và đóng dấu)

 

 

  

( Đã ký)

__________________

 

Nguyễn Thị Minh Hiền

__________________

 

Ngô Kiều Anh


 

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

_____________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________

 

 

 

DANH SÁCH CỔĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu ý kiến cổ đông ngày 08/10/2019)

 

 

STT

Tên cổ đông

Số cổ phần sở hữu

Ghi chú

1

Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

2.142.000

 

2

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông

2.124.100

 

3

Hoàng Hồng Hạnh

700.000

 

4

Phan Thùy Trang

366.000

 

5

Trịnh Thái Thường

560.150

 

6

Nguyễn Thị Sáu

15.540

 

7

Nguyễn Thị Kim Thanh

3.500

 

8

Vũ Thiện Từ

7.000

 

9

Nguyễn Quốc Vinh

14.700

 

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466