EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
BÁO CÁO 2: BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2020 ( ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN)

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH

Mẫu số CBTT-06

 

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC

Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh - BĐ - HN

Ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn

 

 

về việc Công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán)

 

 

 

 

BÁO CÁO 2

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Năm 2020

 

 

 

 

I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

 

 

(Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến dịch vụ)

 

 

 

Đơn vị tính: VN đồng

 

 

 

 

STT

Nội dung

Số đầu năm

Số cuối năm

I

TÀI SẢN NGẮN HẠN

                    82,872,815,598

                  79,583,446,548

1

Tiền và các khoản tương đương tiền.

                            909,020,377

                        1,337,595,926

2

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.

                       78,064,000,000

                      75,387,000,000

3

Các khoản phải thu ngắn hạn.

                         3,899,795,221

                        2,858,850,622

II

TÀI SẢN DÀI HẠN

                      6,773,227,995

                     8,187,253,806

1

Tài sản cố định.

                            821,100,589

                        2,683,873,038

 

 - Tài sản cố định hữu hình (giá trị còn lại.

                         821,100,589

                    2,683,873,038

 

Nguyên giá

                     2,713,565,000

                    4,799,857,727

 

Giá trị hao mòn luỹ kế (*)

                   (1,892,464,411)

                  (2,115,984,689)

2

 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

                            467,799,412

                           467,799,412

3

Bất động sản đầu tư (Giá trị còn lại).

                         4,680,676,007

                        4,223,577,287

 

 - Nguyên giá

                   11,427,468,023

                  11,427,468,023

 

 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)

                   (6,746,792,016)

                  (7,203,890,736)

 

 

 

4

Tài sản dài hạn khác.

                            803,651,987

                           812,004,069

III

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (280=100+200)

                    89,646,043,593

                  87,770,700,354

IV

NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)

                      3,134,320,539

                     3,240,090,083

1

Nợ ngắn hạn

                         2,603,968,539

                        2,703,630,083

2

Nợ dài hạn

                            530,352,000

                           536,460,000

V

VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)

                    86,511,723,054

                  84,530,610,271

1

Vốn chủ sở hữu

                       86,511,723,054

                      84,530,610,271

 

 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu

                       60,000,000,000

                      60,000,000,000

 

 - Thặng dư vốn cổ phần

                       21,480,666,000

                      21,480,666,000

 

 - Các quỹ

                         2,915,830,860

                        2,915,830,860

 

 - Lợi nhuận chưa phân phối

                         2,115,226,194

                           134,113,411

 VI

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ()

                    89,646,043,593

                  87,770,700,354

 

 

 

 

II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020

 

 

 

Đơn vị tính: VN đồng

 

 

 

 

STT

Chỉ tiêu

Năm nay

Năm trước

1

 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

                         5,878,941,074

                        7,975,400,937

2

Các khoản giảm trừ doanh thu

                            115,202,364

 

3

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

                         5,763,738,710

                        7,975,400,937

4

Giá vốn hàng bán

                         4,001,546,122

                        4,177,448,382

5

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

                         1,762,192,588

                        3,797,952,555

6

Doanh thu hoạt động tài chính

                         5,012,182,188

                        5,189,023,857

7

Chi phí tài chính

 

 

8

Chi phí bán hàng

                         3,650,629,334

                        3,516,715,702

9

Chi phí quản lý doanh nghiệp

                         3,217,306,805

                        3,221,992,114

10

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

                             (93,561,363)

                        2,248,268,596

11

Thu nhập khác

                                             -  

                               6,082,563

12

Chi phí khác

                            193,656,521

                             69,472,910

13

Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)

                           (193,656,521)

                           (63,390,347)

14

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

                           (287,217,884)

                        2,184,878,249

15

Thuế thu nhập doanh nghiệp

                              45,068,625

                           450,870,232

16

Lợi nhuận sau thuế TNDN

                           (332,286,509)

                        1,734,008,017

17

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (%)

 

                                         289

18

Cổ tức (%) trên mỗi cổ phiếu

 

 


Ghi chú: Các báo cáo tài chính trên đây đã được kiểm toán

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 31 tháng 3 năm 2021

 

 

Tổng giám đốc

 

 

(Ký, họ tên)

 

 

 

 

 

 

( Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hòa

 Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466