EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
BÁO CÁO 4: BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2020 VÀ MỨC CỔ TỨC HĐQT, BKS NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

.........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.............................

Số:    023  /2021/BC-VIETCOM


BÁO CÁO 4

        Hà Nội ngày 31 tháng 8 năm 2021


BÁO CÁO

thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và

mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

 

         Kính gửi:          Đại hội đồng cổ đông

                                    Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam

 

-       Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

-      Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam được thông   qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/9/2018;

-      Căn cứ Nghị quyết số 011/2020/NQ-VIETCOM ngày 25/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam;

 

Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông mức thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao năm 2021 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

 

I.             Thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

 

STT

Họ và tên

Thù lao

(VNĐ)

Ghi chú

I

Hội đồng quản trị

 

 

1

Nguyễn Thị Minh Hiền

48.000.000

 

2

Nguyễn Văn Hòa

36.000.000

 

3

Đặng Thị Thanh Minh

36.000.000

 

4

Vũ Song Toàn

36.000.000

 

5

Giáp Minh Trung

36.000.000

 

II

Ban kiểm soát

 

 

1

Ngô Kiều Anh

36.000.000

 

2

Vũ Hoài Anh

24.000.000

 

3

Vũ Thị Ngân Hà

24.000.000

 

 

Tổng:

276.000.000

 

 

Trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 với mức 276.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi sáu  triệu đồng).

 

II.         Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

          Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

                   Chủ tịch HĐQT:              4 (bốn) triệu đồng/tháng.

                   Uỷ viên HĐQT:              3 (ba) triệu đồng/người/tháng.

                   Trưởng Ban kiểm soát:  3 (ba) triệu đồng/tháng.

                   Thành viên Ban kiểm soát:    2 (hai) triệu đồng/người/tháng.                  

        Rất mong nhận được sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

 

Nơi nhận:

- Như trên

- BKS.

- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 ( Đã ký và đóng dấu)

  

 

Nguyễn Thị Minh Hiền

 

 

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466