EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNGCÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :           /2021/ NQ-VIETCOM


DỰ THẢO


 Hà Nội, ngày ….. tháng 9 năm 2021

                             

NGHỊ QUYẾT 

Về việc:  Thông qua các báo cáo, tờ trình

của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

 

 

 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 

-        Căn cứ  Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

-      Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam đã được sửa đổi bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/9/2018;

-        Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam ngày …../9/2021;

QUYẾT NGHỊ

 

ĐIỀU 1:       Quyết định các vấn đề sau đây: 

1.      Thông qua Báo cáo số 022/2021/BC-VIETCOM ngày 31/8/2021.của Hội đồng quản trị về quản trị& kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 (toàn văn báo cáo), trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

      Kết quả hoạt động năm 2020:

-     Doanh thu:   10.776 triệu đồng (giảm 18% so với năm2019). 

-     Lợi nhuận sau thuế: - 332 triệu đồng

      Kế hoạch kinh doanh năm2021:

-     Doanh thu:                8.552 triệu đồng.        

-     Lợi nhuận trước thuế:       -1.545 triệu đồng.

2.    Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán).

3.    Thông qua Báo cáo số 01/2021/BC-BKS ngày 31/8/2021 của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2020 (toàn văn báo cáo).

4.      Thông qua Báo cáo số 023/2021/BC-VIETCOM ngày 31/8/2021 của Hội đồng quản trị về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và mức thù lao Hội đồng quản trị,Ban kiểm soát năm 2021, trong đó có các nội dung chủ yếu như sau: 

a)  Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 với mức 276.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng).

b)   Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

                   Chủ tịch Hội đồng quản trị:   4,0 triệu đồng/tháng.

                   Uỷ viên Hội đồng quản trị:    3,0 triệu đồng/người/tháng.

                   Trưởng Ban kiểm soát:         3,0 triệu đồng/tháng.

                   Thành viên Ban kiểm soát: 2,0 triệu đồng/người/tháng                  

5.    Thông qua Tờ trình số 024/2021/TTr-VIETCOM ngày 31/8/2021 của Hội đồng quản trị về việc phân chia lợi nhuận sau thuế và mức cổ tức năm 2020:

STT

Danh mục

Năm         2020                    (VNĐ)

1

Lợi nhuận năm trước chưa phân phối.

      466,399,920

3

Lợi nhuận sau thuế (theo báo cáo kiểm toán).

     (332,286,509)

4

Tổng lợi nhuận được phép phân phối (4 = 1-2+3)

      134,113,411

5

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

      276,000,000

6

Phân phối lợi nhuận.

 

a)

Chia cổ tức (2,2%/VĐL)

                      -  

b)

Trích quỹ Đầu tư Phát triển.

                      -  

c)

Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi.

                      -  

7

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối.

     (141,886,589)

Do lợi nhuận năm 2020 là -141.886.589 đồng nên Công ty không có lợi nhuận để phân chia.

6.    Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam(toàn văn dự thảo sửa đổi Điều lệ kèm theo Tờ trình số 025/2021/TTr-VIETCOM  ngày 31/8/2021 của Hội đồng quản trị).

7.    Thông qua Tờ trình số 026/2021/TTr-VIETCOM ngày 31/8/2021 về Đầu tư xây dựng Tòa nhà văn phòng thương mại dịch vụ tại 18 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội, trong đó có nội dung:

a)   Đại hội đồng cổ đông đồng ý về mặt chủ trương Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà Văn phòng thương mại dịch vụ tại 18 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình,Hà Nội.

b)  Giao Ban điều hành lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, xây dựng Phương án các thủ tục triển khai đầu tư để trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo quy định hiện hành.

8.    Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị một số nội dung như sau:

a)  Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam.

b)   Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định bổ sung một số ngành nghề kinh doanh và tiến hành các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 2:       Hiệu lực thi hành

-    Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ……./9/2021.

-    Tất cả các cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty căn cứ quyền hạn, nghĩa vụ thực hiện Nghị quyết này.

 

 

 Nơi nhận:

-  Các cổ đông

-  HĐQT

-  BKS

-  TGĐ

-  Lưu hồ  sơ ĐHĐCĐ, VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

  

Nguyễn Thị Minh Hiền

 

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466