EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
BÁO CÁO 8: TỜ TRÌNH ỦY QUYỀN CHO HĐQT VỀ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN VÀ BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

______________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                               _____________

Số:   027 /2021/TTr-VIETCOM

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2021

 BÁO CÁO 8

 

 

TỜ TRÌNH

V/v:   Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

 

 

Kính gửi:      Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam

 

 

 Để thuận lợi cho hoạt động của Côngty VIETCOM, trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các việc sau đây:

1.    Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam.

2.    Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định bổ sung một số ngành nghề kinh doanh và tiến hành các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.

        Rất mong nhận được sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông

         Trân trọng.

 

Nơi nhận:

- Như trên

- BKS

- Lưu VT, HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

( Đã ký và đóng dấu)

 

 

Nguyễn Thị Minh Hiền

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466