EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

                                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

 

 

                                                    BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNGVIỆT NAM

Trụ sở chính: 18 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội

                       Giấy chứng nhận đăng ký doanhnghiệp số 0101518447 cấp ngày 09/08/2010

 

 

I.       THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM.

          Hôm nay, ngày 25 tháng 06 năm 2020, Côngty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

          Thời gian:     Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút.

          Địa điểm:      Trụsở Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam - 18                               Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

II.      THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI.

1.             Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc.

2.             Các cổ đông của Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 được chốt vào 15h00 ngày 09/6/2020 (có danh sách kèm theo).

III.    TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI.

1.       Khai mạc đại hội.

1.1     Ban tổ chức đại hội: Tuyên bố lý do.

1.2     Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

-     Bà Nguyễn Thị Minh Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam.

-     Các thành viên Ban kiểm soát.

-     ÔngNguyễn Văn Hòa - Tổng Giám đốc.

-     Cácông, bà cổ đông Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam.

-     Đạidiện Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.

1.3.    Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

          Bà Đoàn Mai Phương thay mặt Ban  kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra như sau: (có biên bản kèm theo).

-         Tổng số cổ đông triệu tập: 24 cổ đông, sở hữu 6.000.000 cổ phần, tổng mệnh giá: 60.000.000.000 đồng.

-         Tổng số cổ đông có mặt và cổ đông vắng mặt có ủy quyền: 11 cổ đông, sở hữu:5.933.380 cổ phần, chiếm 98,89% vốn điều lệ.

          Căn cứ điều 37 Điều lệ Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam và Luật Doanh nghiệp, Đại hội cổ đông Công tycổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

1.4     Ban tổ chức giới thiệu chủ toạ Đại hội (Căn cứ Điều 38 Điều lệ Côngty, Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Chủ toạ Đại hội).

1.4.1 Bà Nguyễn Thị Minh Hiền - Chủ tịch Hội đồngquản trị làm Chủ toạ Đại hội.

1.4.2  Chủ toạ đại hội Giới thiệu thành viên Đoànchủ tịch, Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu:

a)       Đoàn Chủ tịch:

-                 Bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa đại hội

-                 Ông  Nguyễn Văn Hòa: Ủy viênHĐQT, Tổng giám đốc.

-                 Bà Ngô Kiều Anh: Trưởng Ban kiểm soát.

          Đại hội đã biểu quyết thành phần Đoànchủ tịch với tỉ lệ nhất trí 100%.

b)       Thư ký Đại hội được Đoàn chủ tịchgiới thiệu gồm:

-                 Bà Đỗ Thị Mai Hương

-                 Bà Đỗ Thị Diễm Lộc

Đại hội đã biểu quyết thànhphần Thư ký Đại hội với tỉ lệ nhất trí 100%.

c)       Ban kiểm phiếu:

-                 Ông Nguyễn Minh Hải:     Trưởng ban

-                 Ông Giang Tuấn Nam:      Thành viên

-                 Ông Nguyễn Văn Thuộc:   Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thànhphần Ban kiểm phiếu với tỉ lệ nhất trí 100%.

2.       Diễn biến Đại hội.

2.1.    Đại hội thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

2.1.1  Bà Nguyễn Thị Minh Hiền đọc dự thảo Quy chế tổchức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (cótrong Tài liệu Đại hội).

          Đại hội biểu quyết thông qua Quy chếtổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ nhất trí 100%.

2.1.2  Bà Nguyễn Thị Minh Hiền trình bày dự thảo Chươngtrình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (cótrong Tài liệu Đại hội).

          Đại hội biểu quyết thông qua Chươngtrình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ nhất trí 100%.

2.2     Đại hội đã nghe các Báo cáo, tờ trình thuộc Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020:

2.2.1  Ông Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Hội đồng quản trị, trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị & kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 (có trong Tàiliệu Đại hội).

2.2.2  Bà Đoàn Mai Phương, Kế toán trưởng, trình bàyBáo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt năm 2019 (có trong Tài liệu Đại hội).

2.2.3  Bà Ngô Kiều Anh, Trưởng Ban Kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2019 (có trong Tài liệu Đại hội).

2.2.4  Ông Giáp Minh Trung, Ủy viên Hội đồng quản trị,đọc Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

2.2.5  Ông Vũ Song Toàn, Ủy viên Hội đồng quản trị,đọc Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận sau thuế và mức cổ tức năm 2019 (có trong Tài liệu Đại hội).

2.2.6  Ông Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Hội đồng quản trị,đọc Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ và Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ (có trong Tài liệu Đại hội).

2.3     Đạihội thảo luận và thông qua các báo cáo và tờ trình:

2.3.1  Đại hội thảo luận các báo cáo, tờ trình của Hộiđồng quản trị, Ban kiểm soát

i)        Ýkiến của ông Bùi Mạnh Hùng đại diện cổ đông Viettronics:

-         Không tán thành về chỉ tiêu kế hoạchSXKD năm 2020 của Công ty bị lỗ, đề nghị HĐQT, ban điều hành Vietcom xem xétxây dựng lại đảm bảo kế hoạch có lãi, phù hợp tình hình, nguồn lực của doanhnghiệp, mang lại lợi ích cho cổ đông.

-         Về định hướng liên quan đến dự án đầutư xây dựng tòa nhà tại 18 Nguyễn Chí Thanh, phương án đưa ra sơ sài, đề nghịHĐQT Vietcom xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể. Không thông qua định hướng vớinội dung chưa rõ tại nội dung số I.5 Phần B “Kế hoạch kinh doanh năm 2020”trong báo cáo trình bày tại Đại hội.

-         Đề nghị HĐQT tiếp thu các đề xuất, kiếnnghị, kết luận của Ban kiểm soát đã nêu để có biện pháp thực hiện triệt đểtrong năm 2020.

-         Không tán thành Tờ trình sửa đổi, bổsung Điều lệ do Điều lệ hiện hành đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật vàquyền lợi cho cổ đông với tỷ lệ thực tế tại đơn vị.

-         Không tán thành tờ trình về tăng vốnđiều lệ từ 60 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng vì chưa có báo cáo chi tiết về phương ántăng vốn, mục tiêu và dự kiến sử dụng vốn để ĐHĐCĐ xem xét.

-         Vietcom là công ty có phần vốn của nhànước. Vì vậy, phải lưu ý hoạt động theo đúng pháp luật.

ii)       Ýkiến của ông Nguyễn Văn Hòa - Tổng Giám đốc:

-         Kế hoạch kinh doanh năm 2020 được xâydựng dựa trên hoạt động thực tế của Công ty. Hoạt động chính của Công ty là chothuê văn phòng và gửi tiền Ngân hàng. Năm 2020 cả hai hoạt động này sụt giảmkhá nhiều, riêng doanh thu từ thuê văn phòng giảm 4-5 tháng. Hoạt động kinhdoanh bị lỗ là xu thế chung của các doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid 19.Để duy trì quan hệ với khách hàng, Vietcom đã phải có các biện pháp hỗ trợ nhưgiảm hoặc miễn tiền thuê. Tuy nhiên, do bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, vẫncó một số khách hàng đã trả lại diện tích mặt bằng trước hạn hợp đồng. Công typhải mất thời gian tìm kiếm khách háng mới, tốn chi phí đầu tư để trả lại hiệntrạng mặt bằng phù hợp với việc cho thuê văn phòng vì diện tích cho thuê trướcđây được sử dụng làm nhà trẻ. Giá cho thuê văn phòng với khách thuê mới cũngthấp hơn 40% so với giá cho nhà trẻ thuê trước đây. Ngoài ra, do tòa nhà đã cũ,tốn nhiều chi phí cho việc sửa chữa, duy tu. Trong khi đó, chi phí hoạt độngkhông thể giảm vì lao động không thừa, lương không cao. Theo đó, kế hoạch kinhdoanh năm 2020 được xây dựng bám sát theo tình hình thực tế nên không có lãi.

-         Về dự án xây dựng tòa nhà tại 18 NguyễnChí Thanh: Theo kế hoạch và định hướng phát triển của Công ty, HĐQT vẫn đề nghịtiếp tục nghiên cứu tính khả thi của dự án. Hiện tại đã có phương án nghiên cứuđể trình Đại hội cổ đông hôm nay tham khảo. Trước mắt, việc nghiên cứu dự ánđược tiến hành dựa trên chủ trương xây dựng (đã được cấp phép) tòa nhà 15 tầngtrước đây của Công ty, với quy mô này dự án đã có hiệu quả.

          Để có phương án chi tiết, tính khả thi cao vàsát hơn nữa với thực tế cần phải xác định loại hình sản phẩm theo nhu cầu thịtrường, quy mô dự án trên cơ sở quy hoạch của nhà nước. Hiện nay, quy hoạchphân khu quận Ba Đình đang được xây dựng, dự kiến cuối năm nay sẽ được thôngqua. Sau khi có quy hoạch cụ thể, mới xây dựng được quy mô dự án chính xác vàđánh giá hiệu quả dự án khả thi nhất.

                    Ngoàira, trên thực tế thời hạn thuê đất của Công ty chỉ còn 04 năm (đến năm 2024),quy hoạch còn có thể thay đổi, nếu không bám sát, tiếp tục nghiên cứu và triểnkhai dự án sớm thì việc hết thời hạn thuê đất, thay đổi quy hoạch sẽ bất lợiđối với Công ty và ảnh hưởng đến quyền lợi của các cổ đông. Vì vậy, HĐQT và Banđiều hành tiếp tục đề nghị ĐHCĐ xem xét thông qua định hướng tiếp tục nghiêncứu tính khả thi của Dự án như kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã nêu ra.

-         Về việc tăng vốn: hiện HĐQT chỉ xin ĐHCĐthông qua chủ trương tăng vốn. Nếu được ĐHCĐ phê duyệt, HĐQT sẽ xây dựng phươngán tăng vốn cụ thể và trình Đại hội tại kỳ ĐHCĐ tiếp theo. Việc tăng vốn là đểphục vụ cho dự án đầu tư xây dựng tòa nhà của Vietcom. Theo phương án sơ bộ củadự án, vốn đầu tư xây dựng tòa nhà cao tầng tại 18 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội sẽ khoảnghơn 354 tỷ đồng, vì vậy cần tăng vốn. Hơn nữa, còn khoảng 04 năm nữa sẽ hết hạnhợp đồng thuê đất của Vietcom. Nếu không chuẩn bị kịp thời, nhà nước có thể sẽthu hồi đất, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của cổ đông.

-         Về sửa đổi Điều lệ: Tất cả các cổ đôngđầu tư vào Vietcom với mong muốn để triển khai dự án. Việc sửa đổi Điều lệ đảmbảo quyền lợi cho các cổ đông, phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014.

-         Công ty Vietcom có nhiều cổ đông, hoạtđộng theo Luật doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật. Ban điều hànhluôn hoạt động theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty. Thanh tra Thuế vừa tiếnhành thanh tra quyết toán thuế 5 năm, đã kết luận Công ty hoạt động theo quyđịnh của pháp luật.

iii)      Ýkiến của bà Nguyễn Thị Minh Hiền

-         Là đại diện cho một số cổ đông Vietcom,tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ông Hòa.

iv)      Ýkiến của ông Bùi Mạnh Hùng:

-         Đề nghị không trích quỹ Đầu tư pháttriển 142 triệu đồng do nguồn quỹ Đầu tư phát triển của Vietcom còn tồn nhiều (theoBCTC kiểm toán năm 2019 là 2.915 tỷ đồng). Viettronics đề nghị đưa khoản này đểbổ sung/điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận còn lại chưa phân phối.

v)       Ýkiến của ông Nguyễn Văn Hòa:

-         Nhất trí với ý kiến của ông Hùng vềviệc đưa khoản trích quỹ đầu tư phát triển 142 triệu đồng nêu trên vào lợinhuận sau thuế chưa phân phối.

2.3.3  Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình củaHội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

       Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thôngqua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội như sau:

i)        Đạihội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kếtquả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 & kế hoạch kinh doanh năm 2020như sau:

i.1      Đạihội đã biểu quyết thông qua nội dung tại mục A: “Công tác quản trị và kết quảhoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019” trong Báo cáo của Hội đồng quản trịvề quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm2020, trong đó có mộtsố chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

Kết quả hoạtđộng năm 2019:

a)     Doanhthu: 13.170 triệu đồng, bằng 107% so với kế hoạch (tăng 8% so với năm2018). 

b)     Lợinhuận sau thuế:  1.734 triệu đồng.

*        Kết quả biểu quyết:

+   Tỷ lệ số cổ phần biểuquyết tán thành:             100%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểuquyết không tán thành:   0%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểuquyết không có ý kiến:  0%    

Theo Điểm 2.1, khoản 2 Điều39 của Điều lệ, nội dung tại mục A: “Công tác quản trị và kết quả hoạt động củaHội đồng quản trị năm 2019” trong Báocáo của HĐQT về quản trị & kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạchkinh doanh năm 2020 đã được thông qua.

i.2      Đạihội đã biểu quyết thông qua nội dung tại mục B: “Kế hoạch kinh doanh năm 2020”trong Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQTnăm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020, trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

Kế hoạch kinhdoanh năm 2020:

a)     Doanh thu:                  10.000 triệu đồng.  

b)     Lợinhuận trước thuế: -121 triệu đồng

c)     Cổtức:                       0%

*        Kết quả biểu quyết:

+   Tỷ lệ số cổ phần biểuquyết tán thành:             63,65%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểuquyết không tán thành:   36,35%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểuquyết không có ý kiến:  0%    

Theo Điểm 2.1, khoản 2 Điều39 của Điều lệ, nội dung tại mục B: “Kế hoạch kinh doanh năm 2020” trong Báocáo của HĐQT về quản trị & kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạchkinh doanh năm 2020 đã không được thông qua.

ii)       Đạihội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán):

Toàn văn báocáo(có trong Tài liệu Đại hội).

*        Kết quả biểu quyết:

+   Tỷ lệ số cổ phần biểuquyết tán thành:             100%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểuquyết không tán thành:   0%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểuquyết không có ý kiến:  0%    

Theo Điểm 2.1,khoản 2 Điều 39 của Điều lệ, Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán) đã được thông qua.

iii)      Đạihội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh củacông ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2019.

Toàn văn báocáo (có trong Tài liệu Đại hội).

*        Kết quả biểu quyết:

+   Tỷ lệ số cổ phần biểuquyết tán thành:             100%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểuquyết không tán thành:   0%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểuquyết không có ý kiến:  0%    

Theo Điểm 2.1,khoản 2 Điều 39 của Điều lệ, Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Máy tínhvà Truyền thông Việt Nam năm 2019 đã được thông qua.

iv)      Đạihội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soátnăm 2019 và mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 với các nội dung chủ yếu như sau:

-         Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Bankiểm soát năm 2019 với mức           192.000.000  đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi hai triệuđồng).

-                 Phêduyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

                    Chủtịch Hội đồng quản trị:          4,0 triệuđồng/tháng.

                    Uỷviên Hội đồng quản trị:                    3,0triệu đồng/người/tháng.

                    TrưởngBan kiểm soát:                3,0 triệuđồng/tháng.

                    Thành viên Ban kiểm soát:                    2,0 triệu đồng/người/tháng.                  

*        Kếtquả biểu quyết:

+   Tỷ lệ số cổ phần biểuquyết tán thành:             100%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểuquyết không tán thành:   0%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểuquyết không có ý kiến:  0%    

          TheoĐiểm 2.1, khoản 2 Điều 39 của Điều lệ, Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Bankiểm soát năm 2019 và mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 đãđược thông qua.

v)       Đạihội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 020/2020/TTr-VIETCOM ngày 09/6/2020 củaHội đồng quản trị về phân chia lợi nhuận sau thuế và mức cổ tức năm 2019 với nội dung như sau:

v.1      Đạihội đã biểu quyết thông các các nội dung sau đây của Tờ trình về phân chia lợinhuận sau thuế và mức cổ tức năm 2019:

STT

Danh mục

Năm 2019                    (VNĐ)

1

Lợi nhuận năm trước chưa phân phối.

       381.218.177

2

Tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp
cho thời kỳ kiểm tra năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (*)

       197.784.048

3

Lợi nhuận sau thuế (theo báo cáo kiểm toán).

    1.734.008.017

4

Tổng lợi nhuận được phép phân phối (4 = 1-2+3)

    1.917.442.146

5

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

       192.000.000

6

Phân phối lợi nhuận.

    1.520.000.000

a)

Chia cổ tức (2,2%/VĐL)

   1.320.000.000

b)

Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi.

      200.000.000

*        Kếtquả biểu quyết:

+   Tỷ lệ số cổ phần biểuquyết tán thành:             100%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểuquyết không tán thành:   0%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểuquyết không có ý kiến:  0%    

Theo Điểm 2.1, khoản 2 Điều 39 của Điều lệ, các nội dung nêu trêncủa Tờ trình về phần chia lợi nhuận sau thuế và mức cổ tức năm 2019 đã đượcthông qua.

v.2      Đạihội đã biểu quyết thông nội dung về trích quỹ đầu tư phát triển trong Tờ trìnhvề phân chia lợi nhuận sau thuế và mức cổ tức năm 2019:

*        Kếtquả biểu quyết:

+   Tỷ lệ số cổ phần biểuquyết tán thành:             0%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểuquyết không tán thành:   100%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểuquyết không có ý kiến:  0%    

Theo Điểm 2.1, khoản 2 Điều 39 của Điều lệ, nội dung về trích quỹ đầutư phát triển trong Tờ trình về phần chia lợi nhuận sau thuế và mức cổ tức năm2019 đã không được thông qua.

vi)      Đạihội đã biểu quyết thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ trong Tờ trình số 021/2020/TTr-VIETCOMngày 09/6/2020 của Hội đồng quản trị vớinội dung sau:

a)     Tăng vốn điều lệ công ty từ 60 (sáu mươi) tỷ đồng lên300 (ba trăm) tỷ đồng.

b)    Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xâydựng phương án chi tiết, lộ trình tăng vốn cụ thể.

*        Kếtquả biểu quyết:

+   Tỷ lệ số cổ phần biểuquyết tán thành:             63,52%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểuquyết không tán thành:   36,48%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểuquyết không có ý kiến:  0%    

Theo Điểm 2.2, khoản 2 Điều 39 của Điều lệ, chủ trương tăng vốnvới các nội dung nêu trên đây đã không được thông qua

vii)     Đạihội đã biểu quyết thông qua các nội dung sửa Điều lệ sau đây:

vii.1    Sửakhoản 3 Điều 5 Điều lệ như sau: “ Ngườiđại diện theo pháp luật của Công ty là Tổng Giám đốc”.

*        Kếtquả biểu quyết:

+   Tỷ lệ số cổ phần biểuquyết tán thành:             63,65%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểuquyết không tán thành:   36,35%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểuquyết không có ý kiến:  0%    

          TheoĐiểm 2.2, khoản 2 Điều 39 của Điều lệ, việc sửa đổi khoản 3 Điều 5 Điều lệ đã khôngđược thông qua.

vii.2    SửaĐiều 37 Điều lệ như sau:

ĐIỀU 37: Điều kiệntiến hành họp ĐHĐCĐ

1.   Cuộchọp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng sốcổ phần có quyền biểu quyết;

2.   Trườnghợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi ngày, kểtừ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai đượctiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần cóquyền biểu quyết.

3.   Trườnghợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy địnhtại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươingày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp củaĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phầncó quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.   Chỉcó ĐHĐCĐ mới có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báomời họp theo quy định tại Điều 35 của Điều lệ này”.

*        Kếtquả biểu quyết:

+   Tỷ lệ số cổ phần biểuquyết tán thành:             63,90%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểuquyết không tán thành:   36,10%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểuquyết không có ý kiến:  0%    

          TheoĐiểm 2.2, khoản 2 Điều 39 của Điều lệ, việc sửa đổi Điều 37 Điều lệ đã không đượcthông qua.

vii.3    Sửa Điều 79 Điều lệ như sau:

          “ĐIỀU 79: Đại diện công ty trong các giai đoạn tố tụng

    Tổng Giámđốc  hoặc người được Tổng Giám đốc ủyquyền là người đại diện cho công ty trong các giai đoạn tố tụng.”

*        Kếtquả biểu quyết:

+   Tỷ lệ số cổ phần biểuquyết tán thành:             63,90%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểuquyết không tán thành:   36,10%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểuquyết không có ý kiến:  %      

          Theo Điểm 2.2, khoản 2 Điều 39 củaĐiều lệ, việc sửa đổi Điều 79 Điều lệ đã không      đượcthông qua.

viii)    Đạihội đã biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

-       Đạihội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vịkiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

*   Kết quả biểu quyết:

+   Tỷ lệ số cổ phần biểu quyếttán thành:             100%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểuquyết không tán thành:   0%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểuquyết không có ý kiến:  0%    

-       Đạihội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm trả cổ tứcnăm 2019 cho các cổ đông & thực hiện các thủ tục liên quan khác, phân bổ vàsử dụng các quỹ đúng quy định.

*        Kết quả biểu quyết:

+   Tỷ lệ số cổ phần biểuquyết tán thành:             100%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểuquyết không tán thành:   0%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểuquyết không có ý kiến:  0%    

Theo Điểm 2.1, khoản 2 Điều 39 của Điềulệ, việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung côngviệc nêu trên đây đã được thông qua.    

2.4 Thông qua nghị quyết và Biên bản họp Đạihội cổ đông thường niên năm 2020.

       BàĐỗ Thị Mai Hương thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội, dự thảo  Nghị quyết Đại hội và xin ý kiến thông qua.

2.4.1 Thông qua Biên bản Đại hội:

*        Kết quả biểu quyết:

+   Tỷ lệ số cổ phần biểuquyết tán thành:             100%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểuquyết không tán thành:   0%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểuquyết không có ý kiến:  0%    

Theo Điểm 2.1, khoản 2 Điều 39 của Điềulệ, Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2020 đã được thông qua.     

2.4.2   Thôngqua Nghị quyết Đại hội:

*        Kết quả biểu quyết:

+   Tỷ lệ số cổ phần biểuquyết tán thành:             100%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểuquyết không tán thành:   0%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểuquyết không có ý kiến:  0%

Theo Điểm 2.1, khoản 2 Điều 39 của Điềulệ, Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 đã được thông qua.        

Với kết quả biểu quyết và phiếu bầu cho từng nội dung của Đại hộitrên đây, Đại hội nhất trí thông qua các quyết nghị đã được biểu quyết hợp lệvà đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

IV. BẾMẠC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Minh Hiền thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúchồi 11 giờ 30 phút ngày 25 tháng 06 năm 2020.

 

THƯ KÝ ĐOÀN

( Đã ký)

 

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

( Đã ký )

_________________

 

Đỗ Thị Mai Hương

_________________

 

Đỗ Thị Diễm Lộc

_______________

 

Nguyễn Thị Minh Hiền

 

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466