EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐÒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :    011 /2020/ NQ-VIETCOM

 Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020

 

 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

 

 

 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 

-         Căn cứ  Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

-         Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy tính và Truyềnthông Việt Nam đã được sửa đổi bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đôngthường niên ngày 19/9/2018;

-         Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020ngày 25/6/2020 của Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam;

 

QUYẾT NGHỊ

 

ĐIỀU 1:      Quyếtđịnh các vấn đề sau đây:

1.         Thôngqua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Máytính và Truyền thông Việt Nam (có bản kèmtheo).

2.         Thông qua Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Máytính và Truyền thông Việt Nam (có bản kèmtheo).

3.     Thông qua nội dung tại mục A: “Công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019” trong Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020, trongđó có một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

      Kết quả hoạt động năm 2019:

-     Doanh thu: 13.170 triệu đồng, đạt 107% so vớikế hoạch (tăng 8% so với năm 2018). 

-     Lợi nhuận sau thuế: 1.734 triệu đồng

4.     Không thông qua nội dung tại mục B: “Kếhoạch kinh doanh năm 2020” trong Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị vàkết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm2020.

5.     Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán) (có bản kèm theo).

6.     Thông qua Báo cáocủa Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hộiđồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2019  (có bản kèm theo).

7.     Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quảntrị, Ban kiểm soát năm 2019 và mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm2020, trong đó có các nội dung chủ yếu như sau:

a)   Quyết toán thùlao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 với mức 192.000.000 đồng (Bằngchữ: Một trăm chín mươi hai triệu đồng).

b)     Phê duyệt mức thù laoHội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

                    Chủ tịch Hội đồng quản trị:       4,0 triệu đồng/tháng.

                    Uỷ viên Hội đồng quản trị:        3,0 triệu đồng/người/tháng.

                    Trưởng Ban kiểm soát:              3,0 triệu đồng/tháng.

                    Thànhviên Ban kiểm soát:         2,0 triệu đồng/người/tháng                  

8.     Thông qua các nội dung sau đây trong Tờtrình số 020/2020/TTr-VIETCOM ngày 09/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc phânchia lợi nhuận sau thuế và mức cổ tức năm 2019:

STT

Danh mục

Năm 2019                    (VNĐ)

1

Lợi nhuận năm trước chưa phân phối.

       381.218.177

2

Tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp
cho thời kỳ kiểm tra năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (*)

       197.784.048

3

Lợi nhuận sau thuế (theo báo cáo kiểm toán).

    1.734.008.017

4

Tổng lợi nhuận được phép phân phối (4 = 1-2+3)

    1.917.442.146

5

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

       192.000.000

6

Phân phối lợi nhuận.

    1.520.000.000

a)

Chia cổ tức (2,2%/VĐL)

   1.320.000,000

b)

Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi.

      200.000.000

 

9.     Không thông qua nội dung về trích Quỹ Đầutư phát triển trong Tờ trình số 020/2020/TTr-VIETCOM ngày 09/6/2020 của Hộiđồng quản trị về việc phân chia lợi nhuận sau thuế và mức cổ tức năm 2019.

10.   Không thông qua chủ trương tăng vốn điều lệtrong Tờ trình số 021/2020/TTr-VIETCOM ngày 09/6/2020 của Hội đồng quản trị vềviệc tăng vốn Điều lệ.

11.   Không thông qua việc sửa đổi Điều 5, Điều 37và Điều 79 Điều lệ nêu trong Tờ trình số 022/2020/TTr-VIETCOM ngày 09/6/2020của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ.

12.   Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trịmột số nội dung như sau:

a)   Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồngquản trị quyết định việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 củaCông ty.

b)   Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồngquản trị quyết định thời điểm trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông & thựchiện các thủ tục liên quan khác, phân bổ và sử dụng các quỹ đúng quy định.

ĐIỀU2:      Hiệulực thi hành

-     Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 11 giờ 30’ngày 25/06/2020.

-     Tất cả các cổ đông của Công ty, Hội đồngquản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Côngty căn cứ quyền hạn, nghĩa vụ thực hiện Nghị quyết này.

 

 

 Nơi nhận:

-  Các cổ đông,

-  HĐQT

-  BKS

-  TGĐ

-  Lưu hồ  sơ ĐHĐCĐ, VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

( Đã ký và đóng dấu)

 

Nguyễn Thị Minh Hiền

 

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466