EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

-----------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

Số:  016  /2019/TB-VIETCOM

Hà Nội, ngày  05 tháng 7 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

 

Kính gửi: Các cổ đông Công ty cổ phần Máy tính và Truyềnthông Việt Nam

 

-            Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

-            Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam đã được sửa đổi,bổ sung và thông qua tại Đại hội cổ đông ngày 19/9/2018;

-            Căn cứ Nghị quyết số 025/2019/NQ-VIETCOM ngày 24/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam về chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 và chốt danh sách cổ đông có quyền dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 vào 15h00 ngày 24/6/2019;

 

            Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam trân trọng kính mời các cổ đông tới dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty với cácnội dung sau:

 

1.     Thời gian và địa điểm:

-            Thời gian:          9giờ 00 phút, Thứ Sáu ngày 19 tháng 7 năm 2019.

-            Địa điểm:           Trụ sở Công ty cổ phần Máytính và Truyền thông Việt Nam

18Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

 

2.         Đối tượng thamgia Đại hội cổ đông bất thường năm 2019:

-            Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được uỷ quyền đại diện tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.

-            Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty.

-            Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự được có thể ủy quyền cho người đại diện.Việc ủy quyền phải được làm bằng văn bản theo mẫu đã được gửi cho cổ đông.

 

3.         Nội dung Đại hội:       

 Thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

a)           Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019.

b)           Chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2019.

c)           Tờ trình về Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS và dự thảo Quy chếbầu cử thành viên HĐQT, BKS.

d)           Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

e)           Tờ trình về bãi nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS.

f)            Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, BKS.

g)           Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

 

4.    Tài liệu gửi kèm thông báo này:

-                    - Dự thảo chương trình Đại hội;

-        Mẫu giấy uỷ quyền (Mẫu UQ01 đối với cổ đông là cá nhân hoặc Mẫu UQ02 đối với cổ đông là tổ chức);

 

5.       Tài liệu phục vụ Đại hội:

Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ: (www.vietcomvn.vn)

 

6.     Đăng ký tham dự:

-      Sau khi nhận được thông báo triệu tập Đạihội đồng cổ đông, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền) đến:

        Phòng Tổng hợp Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam

        Điện thoại:         024.38344665 (Mrs. Lộc)

        Thời gian:           Trước16h00 ngày 16/7/2019.

-       Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị cổ đông mang theo các loại giấy tờ sau đây:

+    Căn cước công dân/CMND hoặc hộ chiếu.

+    Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

 

7.    Hồ sơ đề cử người vào HĐQT/BKS:

       Để chuẩn bị tốt cho việc bầubổ sung thành viên HĐQT, BKS, đề nghị các cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện đềcử người vào HĐQT/BKS nộp hồ sơ đề cử người vào HĐQT/BKS trước 16h00 ngày 16/7/2019gồm:

-      Phiếu đề cử người vàoHĐQT/BKS (theo Mâu BC01);

-      Sơ yếu lý lịch do ứng viêntự khai (theo Mẫu BC02)

-     Giấy xác nhận số cổ phần sởhữu liên tục trong 6 tháng gần nhất (tính đến ngày ký đơn đề cử/ứng cử) hoặcgiấy tờ tương đương của Công ty.

-     Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

-      Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

+     Căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu;

+     Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấncủa ứng viên.

 

            Đề nghị các cổ đông thực hiện đúng nghĩa vụ và quyền lợi của mình, tham gia Đại hội đầy đủ, đúng giờ.

Trân trọng.

 

Nơi nhận:

-    Đăng trên Website Công ty;

-    Cổ đông Công ty;

-    TV HĐQT;

-    TV Ban kiểm soát;

-    Tổng Giám đốc;

-    Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký và đóng dấu)

Vũ Song Toàn

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466