EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
PHIẾU ĐỀ CỬ NGƯỜI VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Mẫu BC01

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnhphúc

­­­­­­­­­­­__________________ 

 

PHIẾU ĐỀ CỬ NGƯỜI VÀO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

 

          Kính gửi:   Đạihội đồng cổ đông

                             Công ty cổ phần Máytính và Truyền thông Việt Nam

 

-        Căn cứ luật doanhnghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

-        Căn cứ Điều lệCông ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam;

 

      Tôi (Chúngtôi), Cổ đông (Các cổ đông) sở hữu từ 5% trở lên tổng số cổ phần phổ thông củaCông ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam ký tên dưới đây nhất trí đềcử người để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty nhưsau:

 

 

STT

Thời gian

Họ và tên cổ đông

Địa chỉ

thường trú

Số

cổ phần sở hữu

Ký tên và đóng dấu (nếu có)

 

 

Giờ

 

 

Ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ CỬ NGƯỜI VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1.     Ông(Bà)__________________

2.     Ông(Bà)__________________

………….

 

ĐỀ CỬ NGƯỜI VÀO BAN KIỂM SOÁT: 

3.     Ông(Bà)__________________

4.     Ông(Bà)__________________

………….
                                                                                                                  1

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466