EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

______________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                               _____________

Số:      018 /2019/BC-VIETCOM

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2019

 

TỜ TRÌNH

V/v:   Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

 

Kính gửi:       Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam

 

Ngày 19/9/2018, Đại hội đồng cổ đông đã bầu ông Nguyễn Thanh Tùng (do Công ty cổ phần Tập đoàn Đại dương - cổ đông sở hữu 984.100 cổ phần tại Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam đề cử) vào Hội đồng quản trị.

Ngày 04/6/2019 Công ty cổ phần Tập đoàn Đại dương đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần tại Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam cho Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điên tử Viễn thông.

Trên cơ sở các công văn của cổ đông và nhóm cổ đông (sở hữu từ 5% trở lên tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng) về việc đề nghị triệu tập Đại hội cổ đông bất thường để miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS đại diện cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đại dương và bầu bổ sung các thành viên HĐQT,BKS mới gồm:

- Công văn số 0606/2019/CV-ELC ngày 06/6/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông.

- Công văn số 1006/2019/CV-ELCngày 10/6/2019 của Nhóm cổ đông sở hữu 2.766.150 cổ phần tương đương 46,1% vốn điều lệ.

Căn cứ điểm 1.9 khoản 1 Điều 51 Điều lệ Công ty cổphần Máy tính và Truyền thông Việt Nam;

Ông Nguyễn Thanh Tùng thuộc trường hợp miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Vì vậy, Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các nội dung sau đây:

1.    Miễn nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng -Thành viên HĐQT.

2.    Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồngquản trị.

            Rất mong nhận được sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông

          Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên

- BKS

- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

( Đã ký và đóng dấu)

  

 

Vũ Song Toàn

 

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466