EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
TỜ TRÌNH QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

______________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                               _____________

Số:  017 /2019/BC-VIETCOM

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2019

 

 

TỜ TRÌNH

V/v:   Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS

 

 

Kính gửi:       Đạihội đồng cổ đông

Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam

 

Để tiến hành tốt việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồngquản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị trân trọng trình Đạihội đồng cổ đông bản dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Bankiểm soát Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam để Đại hội đồng cổđông xem xét và thông qua.

            Rất mongnhận được sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông

          Trân trọng.

  

Nơi nhận:

- Như trên

- BKS

- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

  (Đã ký và đóng dấu)

  

 

Vũ Song Toàn

 

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466