EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mẫu BC03

 

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

_____________

 

 

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

1.   TÊN CỔ ĐÔNG

 

 

 

 

2.   MÃ CỔ ĐÔNG

 

 

3.   SỐ CỔ PHẦN


 

 

 

 

4.    SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT  


 

 

 

5.    BẦU CÁC ÔNG, BÀ CÓ TÊN SAU ĐÂY LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT

Họ và tên ứng viên

Hội đồng quản trị

Số phiếu bầu

 

Ký tên

 

 

a

b

c

d

 

1

 

 

 

 

­

*

Lưu ý:

 

-

Tổng số phiếu được bầu trong cột c mục 5 không được vượt quá số phiếu biểu quyết tại mục 4

-

Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông ký tên mình vào ô trong cột d mục 5 cùng hàng với ô ghi tên người được bầu.

 


                                                                                                  Ngày 19/7/2019

 

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466