EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
BC 3 - BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KQKD CỦA CÔNG TY, KQHĐ CỦA HĐQT, TGĐ NĂM 2019

 

 

 

CÔNG TY CP MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

 (VIETCOM)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số:   01/2020/BC-BKS

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO 3

BÁOCÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦACÔNG TY, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2019

 

Kính thưa Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Máy tính vàTruyền thông Việt Nam.

-   Căncứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Máy tínhvà Truyền thông Việt Nam;

-   Căncứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng quản trị vàtình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019;

-   Căncứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấnUHY.

Bankiểm soát Công ty Cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam xin báo cáo Đại hộiđồng cổ đông các nội dung như sau:

I.            Các hoạt động của Ban kiểm soátnăm 2019:

1.           Phâncông nhiệm vụ của các thành viên Ban Kiểm soát:

Ngoài các nhiệm vụchung theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các thành viên Ban kiểmsoát thống nhất phân công phụ trách chính về từng lĩnh vực như sau:

-           BàNgô Kiều Anh – Trưởng BKS: Phụ trách chung và phụ trách kiểm soát về công táctài chính, kế toán, kiểm toán;

-           BàVũ Hoài Anh  – Thành viên BKS: Phụ tráchkiểm soát về công tác quản trị điều hành, chính sách, đãi ngộ;

-           ÔngTrương Thanh Tùng (miễn nhiệm theo NQ số 026 ngày 19/7/2019 của ĐHĐCĐ) – Thànhviên BKS: Phụ trách kiểm soát về tuân thủ, quản trị rủi ro.

-           BàVũ Ngân Hà (bổ nhiệm theo NQ số 026 ngày 19/7/2019 của ĐHĐCĐ) -  Thành viên BKS: Phụ trách kiểm soát về tuânthủ, quản trị rủi ro, pháp chế

2.           Thựchiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ công ty,trong năm 2018, Ban kiểm soát đã tiến hành họp và triển khai các công việc vớisự tham dự đầy đủ của các thành viên Ban kiểm soát. Các công việc Ban kiểm soátđã thực hiện:

-           Giámsát, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hộiđồng quản trị; Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trongnăm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

-           Kiểmtra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong tổ chức công tác kế toán, thốngkê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính các Quý và năm đã đượckiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

-           Kiểmtra định kỳ về hoạt động kinh doanh và BCTC của Công ty 6 tháng/lần và lập biênbản họp BKS.

-           Cửđại diện tham dự và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

-           Kiểmtra việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định của Pháp luật, bao gồmnghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội và các nghĩa vụ tài chính khác.

Trongnăm 2019, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào cần phải có quyết địnhkiểm tra bất thường đối với các hoạt động của Công ty.

II.         Vềgiám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện Nghịquyết ĐHĐCĐ:

Hoạtđộng của Công ty trong năm 2019 tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điềulệ:

-           Quảnlý, khai thác hiệu quả diện tích mặt bằng cho thuê. Bảo toàn và phát triển vốngóp của các cổ đông trong thời gian chờ đầu tư Dự án.

-           Triểnkhai bảo dưỡng, bảo trì công trình tòa nhà, đảm bảo đủ điều kiện an toàn, PCCCtrong quá trình hoạt động;

-           Thựchiện các công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng Dự án tòa nhà cao tầng tại 18 NguyễnChí Thanh (nghiên cứu thị trường, lập Dự án đầu tư…);

-                              Chitrả thù lao cho HĐQT và BKS theo đúng phê duyệt của ĐHCĐ tại Nghị quyết số 021/2019/NQ-VIETCOMngày 19/4/2019 của ĐHĐCĐ;

-           Đãthực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty theo đúng quy định của Luật DN và phê duyệt củaĐHCĐ.

-           Đãthực hiện chi trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông.

III.       Vềgiám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

-           Trongnăm 2019, HĐQT đã họp và thông qua Nghị quyết về các vấn đề:

+Họp xem xét Kế hoạch kinh doanh 2019, trao đổi về nghiên cứu đánh giá, lập Dựán đầu tư để xác định tính khả thi của DA đầu tư xây dựng tòa nhà tại 18 NguyễnChí Thanh;

+  Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên2019;

+Chuẩn bị Đại hội bất thường năm 2019 và miễn nhiệm/bầu bổ sung thành viên HĐQT,BKS;

+Thông qua Quy chế tiền lương;

+Thảo luận sửa đổi Điều lệ Công ty; bãi miễn và bầu chủ tịch HĐQT.

+Lấy ý kiến về ủy quyền cho TGĐ chủ động lựa chọn đối tác; các loại hình tráiphiếu và ký các hợp đồng mua trái phiếu doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của HĐQT.

 

+Quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toánBáo cáo tài chính của Công ty năm 2019;

-           Thựchiện giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐnăm 2019 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị liên quan.

-           Quyếtđịnh các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Thểthức và nội dung cuộc họp HĐQT được thực hiện theo đúng các quy định của Luậtdoanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra

Cácthành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúngLuật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHCĐ, đảm bảo lợi ích hợp phápcủa Công ty và cổ đông:

IV.       Về giám sát hoạt động của Ban điềuhành:

Năm2019, Ban điều hành đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh củaCông ty theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT:

-           Xâydựng kế hoạch SXKD năm 2019 để HĐQT xem xét trình ĐHCĐ thông qua

-           Triểnkhai kinh doanh đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược của Công ty.

-           Tổchức quản lý và khai thác tối ưu cơ sở hạ tầng hiện có. Gia tăng hiệu quả sử dụngnguồn vốn nhàn rỗi nhưng vẫn đảm bảo an toàn và phát triển vốn.

-           Duytrì công tác cải tạo, sửa chữa mặt bằng, tòa nhà để gia tăng giá trị dịch vụcho thuê văn phòng.

-           Đàmphán với khách hàng, lựa chọn đối tác để tối ưu doanh thu, chi phí. Đôn đốc,thu hồi công nợ, tìm biện pháp giải quyết với các khách thuê chưa thực hiệnđúng theo thỏa thuận hợp đồng.

-           Triểnkhai ký hợp đồng tư vấn lập hồ sơ quy hoạch và khái toán tổng mức đầu tư cho Dựán “Tòa nhà hỗn hợp Khách sạn, thương mại dịch vụ và văn phòng cho thuê” tại số18 Nguyễn Chí Thanh.

-           Cânđối nguồn vốn nhà rỗi để đầu tư tiền gửi ngân hàng hoặc đầu tư trái phiếu hiệuquả  

-           Xâydựng Quy chế đánh giá hiệu quả công việc, áp dụng kể từ ngày 1/1/2020.

-           Xemxét, quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Ban Tổng Giám đốc.

V.          Về giám sát công tác tài chính, kếtoán của Công ty:

Theokế hoạch hoạt động của BKS, định kỳ 2 lần/năm, Ban kiểm soát sẽ thực hiện các cuộckiểm tra chứng từ, số liệu kế toán để đưa ra ý kiến đánh giá độc lập. Các ý kiến,kiến nghị được lập thành báo cáo gửi HĐQT và Ban điều hành Công ty.


 

1.                 Vềkết quả hoạt động kinh doanh:

ĐVT: triệu đồng

TT

Nội dung

 Kế hoạch  2019

 Thực hiện 2019

 Tỷ lệ thực hiện so với KH

 (1)

 (2)

 (3)=(2)/(1)

1

Doanh thu

          12,300

       13,170

107%

1.1

Kinh doanh hạ tầng

            7,500

         7,975

106%

 

- Cho thuê VP

           6,600

         7,267

110%

 

- Thu chi hộ điện nước

               900

           708

79%

1.2

Hoạt động tài chính

            4,800

         5,189

108% 

 

- Lãi tiền gửi

           4,800

         5,189

108%

1.3

Thu nhập khác

                   -  

                6

 

2

Chi phí

            8,884

       10,986

124%

3

Lợi nhuận trước thuế

            3,416

         2,184

64%

Sovới kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông năm 2019 thông qua,Công ty chỉ hoàn thành chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế 64%, mặc dù chỉ tiêu Doanhthu hoàn thành 107%.

-           Lợinhuận trước thuế đạt 64% so với kế hoạch đặt ra do một số nguyên nhân chính sau:

Ø Doanhthu cho thuê văn phòng tăng ~667 triệu đồng (đạt 110% so với kế hoạch) do Côngty đã sửa chữa lại mặt bằng, gia tăng diện tích, tiện ích cho thuê, gia hạn hợpđồng và điều chỉnh tăng giá thuê.

Ø Doanhthu hoạt động tài chính - Lãi tiền gửi ngân hàng tăng 389 triệu đồng (đạt 108%so với kế hoạch) do Công ty lựa chọn thêm tổ chức tín dụng có lãi suất cao vàkéo dài thời gian gửi.

Ø Tiềnthuê đất năm 2019 phải nộp theo Thông báo của cơ quan thuế tăng khoảng 700 triệuđồng (tăng khoảng 43%) so với thời điểm lập kế hoạch.

Ø Khoảnphải thu khó đòi của Công ty CP truyền thông Đại Dương (693,89 triệu đồng) củaThời báo Doanh nhân (75,25 triệu đồng) được Công ty trích lập dự phòng 100% vàkhoản tiền thưởng từ Ocean Bank đã nộp Bộ Công an không còn khả năng thu hồicũng được phân bổ toàn bộ vào chi phí năm 2019.

2.                 Vềtình hình tài sản, nguồn vốn:

ĐVT: triệu đồng

TT

Chỉ tiêu

Số dư tại 31/12/2018

Số dư tại 31/12/2019

Tăng/giảm

Số tiền

Tỷ lệ

Số tiền

Tỷ lệ

I.

Tổng tài sản

    92,156

100%

     89,646

100%

 

1.

Tài sản ngắn hạn

     84,155

91.3%

      82,873

92.4%

-1.52%

2.

Tài sản dài hạn

       8,001

8.7%

        6,773

7.6%

-15.35%

II.

Tổng nguồn vốn

    92,156

104%

     89,646

100%

 

1.

Nợ ngắn hạn

       3,456

3.8%

2,604

2.9%

-24.66%

2.

Vay và nợ dài hạn

          530

5%

           530  

0.6%

0.00%

3.

Vốn chủ sở hữu

     88,170

95.7%

      86,512

96.5%

-1.88%

 

 

 

 

 

 

 

3.                 Mộtsố chỉ tiêu tài chính của Công ty:

TT

Chỉ tiêu

ĐVT

31/12/2019

31/12/2018

I

KHẢ NĂNG THANH TOÁN

 

 

 

1

Khả năng thanh toán tổng quát

lần

          28.60

             23.12

2

Khả năng thanh toán ngắn hạn

lần

           31.83

             24.35

3

Khả năng thanh toán nhanh

lần

           30.33

             23.58

II

CƠ CẤU VỐN, KHẢ NĂNG TỰ TÀI TRỢ

 

 

 

1

Hệ số nợ so với tổng tài sản

 

3.5%

4.3%

2

Hệ số vay ngắn và dài hạn/ Vốn CSH

 

0%

0%

II

KHẢ NĂNG SINH LỜI

 

 Năm 2019

 Năm 2018

1

Tỷ suất LN trước thuế/Doanh thu

 

17%

33.6%

2

Tỷ lệ LN trước thuế /Vốn CSH

 

0.6%

1.2%

3

Tỷ lệ LN sau thuế /Vốn chủ sở hữu

 

0.5%

0.9%

4

ROA (LNST /Tổng tài sản)

 

0.48%

0.9%

 

 

 

 

 

Nhậnxét:

·        Tổngtài sản và nguồn vốn năm 2019 đều giảm so với năm 2018. Tài sản ngắn hạn chủ yếulà các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn, đầu tư lĩnh lãi định kỳ. Tài sản dàihạn chủ yếu là Bất động sản, tòa nhà cho thuê, được theo dõi quản lý và khấuhao theo quy định.

·        Cơcấu Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn chiếm 3,5%, cho thấy Công ty vẫn duy trì đượcnguồn lực tài chính vững mạnh, nhưng chưa phát huy được hết hiệu quả, do chờ đểtriển khai đầu tư Dự án tại 18 Nguyễn Chí Thanh.

·        Nhómchỉ số về khả năng thanh toán thể hiện khả năng thanh khoản tốt hơn năm 2018.Tuy nhiên chỉ số về khả năng sinh lời năm 2019 đều giảm so với năm 2018 chủ yếudo biến động về tiền thuê đất năm 2019 tăng khoảng 43% so với năm 2018 cộngthêm trích lập dự phòng các khoản khó đòi.

-           Vềtổng thể, Ban kiểm soát nhất trí với ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấnUHY về việc lập và trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

VI.       Thù lao và chi phí hoạt động củaBan kiểm soát:

-           Việcchi trả thù lao cho Ban kiểm soát năm 2019 được thực hiện đúng theo Nghị quyếtĐại hội đồng cổ đông, trong đó Trưởng BKS 2 triệu đồng/tháng, thành viên BKS1,5 triệu đồng/tháng

-           Phụcấp hoạt động cho BKS nhiệm kỳ 2018-2023 áp dụng từ tháng 11/2018: Trưởng BKS 2triệu đồng/tháng, thành viên BKS 1 triệu đồng/tháng.


 

VII.     Đánhgiá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổnggiám đốc:

-           Năm2019, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp, tạo điều kiện của Hội đồng quảntrị, Ban điều hành và các phòng ban chức năng trong Công ty trong quá trình thựchiện nhiệm vụ, được cung cấp đầy đủ thông tin về các vấn đề cần xem xét, kiểmtra.

-           Cửngười đại diện tham gia các cuộc họp của để nắm bắt được kế hoạch, chủ trươngvà định hướng trong điều hành công việc.

-           BanKiểm soát cũng đưa ý kiến góp ý về công tác quản lý của HĐQT, Ban Điều hành đểhướng đến hệ thống quản trị doanh nghiệp minh bạch, hiệu quả hơn. Các ý kiến,kiến nghị của Ban Kiểm soát được HĐQT, Ban điều hành xem xét, có ý kiến phản hồivà triển khai thực hiện kịp thời khi đạt được thống nhất giữa các bên.

VIII.  Kiếnnghị và kết luận:

-           Nhìnchung, các hoạt động của Công ty năm qua đã tuân thủ các quy định của pháp luật,Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ .

-           HĐQTsớm rà soát và ban hành bổ sung/điều chỉnh quy chế quản lý tài chính để cập nhậtcơ chế, chính sách phù hợp hơn với tình hình kinh doanh hiện nay.

-           Banđiều hành xem xét triển khai hoạt động kinh doanh, kiểm soát chi phí đảm bảohoàn thành Kế hoạch SXKD trước ảnh hưởng của tình hình kinh tế năm 2020 của ViệtNam và thế giới có diễn biến phức tạp theo chiều hướng suy thoái.

-           Việcthuê tư vấn lập hồ sơ quy hoạch và khái toán tổng mức đầu tư cho Dự án “Tòa nhàhỗn hợp Khách sạn, thương mại dịch vụ và văn phòng cho thuê” tại số 18 NguyễnChí Thanh cần sớm có kết quả để có thể đánh giá sơ bộ hiệu quả Dự án.

Trênđây là Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2019 của Công ty, kính trình ĐHCĐ xemxét thông qua.

Xin cám ơn các Quývị cổ đông.

Kính chúc Đại hội cổđông thành công tốt đẹp !

 

Nơi nhận:

-       ĐHĐCĐ Công ty,

-       HĐQT, TGĐ Công ty,

-       Các thành viên BKS.

                        TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

(Đã ký)

 Ngô Kiều Anh

 

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466