EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG VỚI CỔ ĐÔNG LÀ CÁ NHÂN

Mẫu số 01


CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------

 

………, ngày.........tháng........năm 2020

 

                                                 GIẤY UỶ QUYỀN

                                                   V/v: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

                                                 Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam

 

Tên tôi là:        ____________________________________________________________

Địa chỉ:            ____________________________________________________________

Điện thoại:      ________________________________________________________

Fax:                 ____________________________________________________________

Số CCCD/CMND/HC: _____________Ngày cấp:__________Nơi cấp: _____________

Số cổ phần sở hữu:________________________________________________________

 Do không có điều kiện tham gia trực tiếp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, nay 

 

                                                        ĐỒNG Ý UỶ QUYỀN CHO:

 

Ông (Bà):        ____________________________________________________________

Địa chỉ:            ____________________________________________________________

Điện thoại:      ____________Fax:____________________________________________

Số CCCD/CMND: _______________ Ngày cấp:__________Nơi cấp: _______________

 

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết về các nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đangsở hữu.

Ông(Bà)__________________có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy uỷ quyền này, quy chế làm việc tại Đại hội, không được uỷ quyền cho người khác và có trách nhiệmthông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới ngày __________, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản,  các bản có giá trị pháp lý như nhau.

 

               Người được ủy quyền                                               Ngườiủy quyền

     (Ký & ghi rõhọ tên)                                                (Ký & ghi rõ họ tên)

                                                           

 

 

                                               

 

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466