EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
BC 7-TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

.........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.............................

Số:    022/2020/TTr-VIETCOM

Hà Nội ngày 09 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO 7

 

TỜ TRÌNH

về việc sửa đổi Điều lệ

 

         Kính gửi:    Đại hội đồng cổ đông

                                      Côngty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam      

 

-     Căn cứ Luật Doanhnghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

-     Căn cứ Điều lệ Côngty Cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam.

Để phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp số68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và địnhhướng phát triển kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trịkính trình Đại hội phê duyệt các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty hiệnhành theo Dự thảo sửa đổi Điều lệ đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

 

 

Nơi nhận:

     - Như trên

     - BKS Cty

     - Lưu VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

( Đã ký và đóng dấu)

 

 

Nguyễn Thị Minh Hiền

 

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466