EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
BC 2 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH

Mẫu số CBTT-06

 

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC

Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh - BĐ - HN

Ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn

 

 

về việc Công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán)

 

 

 

 

BÁO CÁO 2

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Năm 2019

 

 

 

 

I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

 

 

(Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến dịch vụ)

 

 

 

Đơn vị tính: VN đồng

 

 

 

 

STT

Nội dung

Số đầu năm

Số cuối năm

I

TÀI SẢN NGẮN HẠN

                    84,155,166,606

                  82,872,815,598

1

Tiền và các khoản tương đương tiền.

                            685,248,821

                           909,020,377

2

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.

                       80,810,000,000

                      78,064,000,000

3

Các khoản phải thu ngắn hạn.

                         2,659,917,785

                        3,899,795,221

II

TÀI SẢN DÀI HẠN

                      8,001,197,865

                     6,773,227,995

1

Tài sản cố định.

                            876,819,241

                           821,100,589

 

 - Tài sản cố định hữu hình (giá trị còn lại.

                         876,819,241

                       821,100,589

 

Nguyên giá

                     2,713,565,000

                    2,713,565,000

 

Giá trị hao mòn luỹ kế (*)

                   (1,836,745,759)

                  (1,892,464,411)

2

 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

                              83,053,048

                           467,799,412

3

Bất động sản đầu tư (Giá trị còn lại).

                         5,137,774,727

                        4,680,676,007

 

 - Nguyên giá

                   11,427,468,023

                  11,427,468,023

 

 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)

                   (6,289,693,296)

                  (6,746,792,016)

 

 

 

4

Tài sản dài hạn khác.

                         1,903,550,849

                           803,651,987

III

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (280=100+200)

                    92,156,364,471

                  89,646,043,593

IV

NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)

                      3,986,649,434

                     3,134,320,539

1

Nợ ngắn hạn

                         3,456,297,434

                        2,603,968,539

2

Nợ dài hạn

                            530,352,000

                           530,352,000

V

VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)

                    88,169,715,037

                  86,511,723,054

1

Vốn chủ sở hữu

                       88,169,715,037

                      86,511,723,054

 

 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu

                       60,000,000,000

                      60,000,000,000

 

 - Thặng dư vốn cổ phần

                       21,480,666,000

                      21,480,666,000

 

 - Các quỹ

                         2,883,094,112

                        2,915,830,860

 

 - Lợi nhuận chưa phân phối

                         3,805,954,925

                        2,115,226,194

 VI

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ()

                    92,156,364,471

                  89,646,043,593

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019

 

 

 

Đơn vị tính: VN đồng

 

 

 

 

STT

Chỉ tiêu

Năm nay

Năm trước

1

 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

                         7,975,400,937

                        7,337,239,604

2

Các khoản giảm trừ doanh thu

 

 

3

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

                         7,975,400,937

                        7,337,239,604

4

Giá vốn hàng bán

                         4,177,448,382

                        2,841,978,725

5

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

                         3,797,952,555

                        4,495,260,879

6

Doanh thu hoạt động tài chính

                         5,189,023,857

                        4,864,613,162

7

Chi phí tài chính

 

 

8

Chi phí bán hàng

                         3,516,715,702

                        3,062,445,984

9

Chi phí quản lý doanh nghiệp

                         3,221,992,114

                        2,170,588,909

10

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

                         2,248,268,596

                        4,126,839,148

11

Thu nhập khác

                                6,082,563

 

12

Chi phí khác

                              69,472,910

                             27,796,487

13

Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)

                             (63,390,347)

                           (27,796,487)

14

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

                         2,184,878,249

                        4,099,042,661

15

Thuế thu nhập doanh nghiệp

                            450,870,232

                           825,367,830

16

Lợi nhuận sau thuế TNDN

                         1,734,008,017

                        3,273,674,831

17

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (%)

                                          289

                                         402

18

Cổ tức (%) trên mỗi cổ phiếu

 

5.0

 

 

 

 

Ghi chú: Các báo cáo tài chính trên đây đã được kiểm toán

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 24 tháng 4 năm 2020

 

 

Tổng giám đốc

 

 

(Ký, họ tên)

 

 

 

 

 

 

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hòa

 

 

 

 

 

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466