EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
BC 5 - TỜ TRÌNH VỀ VIỆC PHÂN CHIA LỢI NHUẬN SAU THUẾ VÀ MỨC CỔ TỨC NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                ____________

_________________

  Số:   020/2020/BC-VIETCOM

                          Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO 5

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC PHÂN CHIA LỢI NHUẬN SAU THUẾ

VÀ MỨC CỔ TỨC NĂM 2019

Kính gửi:        Đại hội đồng cổ đông

                      Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam

             Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc phân chia lợi nhuận sau thuế và cổ tức năm 2019 như sau:

STT

Danh mục

Năm 2019                    (VNĐ)

Ghi chú

1

Lợi nhuận năm trước chưa phân phối.

      381,218,177

 

 

2

Tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp
cho thời kỳ kiểm tra năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (*)

      197,784,048

 

 

3

Lợi nhuận sau thuế (theo báo cáo kiểm toán).

   1,734,008,017

 

 

4

Tổng lợi nhuận được phép phân phối (4 = 1-2+3)

   1,917,442,146

 

 

5

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

      192,000,000

 

 

6

Phân phối lợi nhuận.

   1,662,008,017

 

 

a)

Chia cổ tức (2,2%/VĐL)

  1,320,000,000

 

 

b)

Trích quỹ Đầu tư Phát triển.

     142,008,017

 

 

c)

Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi.

     200,000,000

 

 

7

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối.

        63,434,129

 

 

(*)

Tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp cho thời kỳ kiểm tra năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 trong đó: - Tiền thuế truy thu: 123.543.574 đ

                      - Các khoản phạt hành chính, phạt nộp chậm …: 74.240.474 đ

            Trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2019 theo đề xuất nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông & thực hiện các thủ tục liên quan khác, phân bổ và sử dụng các quỹ đúng quy định.

            Trân trọng.

Nơi nhận:

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Như trên

CHỦ TỊCH

- Lưu VT

( Đã ký và đóng dấu)

Nguyễn Thị Minh Hiền

 

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466