EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
BC 1- BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ QUẢN TRỊ & KQHĐ CỦA HĐQT NĂM 2019 VÀ KHKD NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

______________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

Số:    018/2020/BC-VIETCOM

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2020

 

 BÁO CÁO 1

 

 


                                          BÁO CÁO CỦAHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

        về quản trị & kết quả hoạt động củaHĐQT năm 2019

và kế hoạch kinh doanh năm 2020

 

 

Kính gửi:       Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông ViệtNam

 

 

-        Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

-        Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/9/2018;

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

 

A.               Công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm2019

I.         Kết quả hoạt động năm 2019

            Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và giao cho Tổng giám đốc thực hiện kế hoạch đã đề ra.

1.         HĐQT đã chỉ đạo công tác kinh doanh: đạt được kết quả như sau:

1.1      Kết quả hoạt động kinh doanh:

-          Theo các số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, kết quả kinh doanh như sau:

a)      Doanh thu: 13.170 triệu đồng, bằng 107% kế hoạch năm (tăng 8% so với năm 2018). 

b)      Lợi nhuận sau thuế: 1.734 triệu đồng

-        Hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2019 chủ yếu là 02 lĩnh vực: cho thuê văn phòng và gửi tiền ngân hàng. Cụ thể như sau:

*     Hoạt động cho thuê văn phòng:

       Doanh thu cho thuê văn phòng năm 2019 là7.267 triệu đồng, tăng 667 triệu đồng (tăng 10%) so với kế hoạch năm 2019, tăng 627 triệu đồng (tăng 9%) so với năm 2018. Sở dĩ đạt được điều này là do Công ty đã nỗ lực đàm phán với các khách thuê để điều chỉnh tăng diện tích và tăng giá thuê trong các hợp đồng cho thuê văn phòng.

*     Hoạt động kinh doanh tiền gửi:

Trong năm 2019, lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng trung bình khoảng 6,5%, doanh thu từ hoạt động gửi tiền là5.189 triệu đồng, tăng 389 triệu đồng (tăng 8%) so với kế hoạch năm 2019, tăng324 triệu đồng (tăng 7%) so với năm 2018.

-          Mặc dù doanh thu tăng nhưng lợi nhuận năm 2019 không đạt kế hoạch vì chi phí năm 2019 vượt nhiều so với dự tính (vượt~ 2 tỷ đồng), chủ yếu do tăng các khoản sau:

+     Tiền thuế đất:  tăng ~ 800 triệu đồng do năm 2019 cơ quan thuế đánh giá lại tiền thuê đất. Từ năm 2019, Công ty đã nộp tiền thuê và thuế đất với mức 2.570 triệu đồng/năm, do mức tiền thuê đất tính ổn định 1.839 triệuđồng/năm trong 05 năm đã hết thời hạn.

+     Thực hiện việc trích nốt dự phòng phải thu khó đòi: tăng ~300 triệu đồng so với kế hoạch.

+     Phân bổ nốt khoản tiền thưởng nhận được từOceanbank:  tăng so với kế hoạch là 430triệu đồng.

+     Một số các khoản chi phí khác tăng ~ 420 triệu đồng, bao gồm: chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, tăng tiền ăn ca, BHXH …

-                    Về cổ tức:  Công ty đã thực chi cổ tức năm 2018 với mức 5%vốn điều lệ.

1.2      Công tác đầu tư tòa nhà 18 Nguyễn Chí Thanh:

Công ty tiếp tục tiến hành việc nghiên cứu tính khả thi của dự án xây dựng tòa nhà cao tầng tại 18 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, HàNội.

1.3      Công tác quản lý điều hành công ty:

-          Đã chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

-          Công tác hạch toán kế toán được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.

-          Đã thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể.

 

II.              Hoạt động của HĐQT năm 2019:

1.         Công tác tổ chức, quản lý điều hành

1.1      Tổ chức Hội đồng quản trị

-          Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 19/7/2019, Hội đồng quản trị Công ty VIETCOM gồm 05 thành viên:

(i)     Ông VũSong Toàn

(ii)    Ông GiápMinh Trung

(iii)   ÔngNguyễn Văn Hòa

(iv)   Bà ĐặngThị Thanh Minh

(v)    Ông NguyễnThanh Tùng

-          Ngày19/7/2019, Đại hội cổ đông đã miễn nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng -Thành viên Hộiđồng quản trị và bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Minh Hiền làm thành viên Hội đồngquản trị.

-          Ngày27/8/2019, Hội đồng quản trị đã bãi miễn chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị củaông Vũ Song Toàn và bầu bà Nguyễn Thị Minh Hiền làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

-          Nhưvậy, đến nay, Hội đồng quản trị gồm có các thành viên sau:

(i)        BàNguyễn Thị Minh Hiền:             Chủ tịchHĐQT

(ii)       Ông VũSong Toàn:                          Ủy viên HĐQT

(iii)     ÔngGiáp Minh Trung:                    Ủy viên HĐQT

(iv)      ÔngNguyễn Văn Hòa:                     Ủy viên HĐQT

(v)       Bà ĐặngThị Thanh Minh:              Ủy viên HĐQT

 

 

1.2            Hoạt động củatừng thành viên HĐQT:

a)       Số buổi họptham dự và số lần tham gia lấy ý kiến bằng văn bản:

 

STT

Họ và tên

Số buổi họp

tham dự

Số lần tham gia lấy ý kiến

bằng văn bản

I

HĐQT giai đoạn từ 01/01/2019 đến 19/7/2019

3

2

1

Vũ Song Toàn

3

2

2

Giáp Minh Trung

3

2

3

Đặng Thị Thanh Minh

3

2

4

Nguyễn Văn Hòa

3

2

5

Nguyễn Thanh Tùng

1

1

II

HĐQT giai đoạn từ 19/7/2019 đến 31/12/2019

2

3

1

Nguyễn Thị Minh Hiền

2

3

2

Vũ Song Toàn

2

3

3

Giáp Minh Trung

2

3

4

Nguyễn Văn Hòa

2

3

5

Đặng Thị Thanh Minh

1

3

 

b)        Nhận xét về hoạt động của thành viênHĐQT:

-          Hoànthành tốt nhiệm vụ được phân công.

-          Thànhviên HĐQT hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

1.3      Tổ chứcbộ máy điều hành

a)        Vềbộ máy điều hành:

-          Cơcấu tổ chức của Công ty gọn nhẹ chỉ gồm 02 phòng ban sau:

(i)        PhòngHành chính Tổng hợp

(ii)       PhòngTài chính Kế toán.

b)        Vềbổ nhiệm Tổng giám đốc:

-          ÔngNguyễn Văn Hòa được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc kể từ ngày 24/9/2018.

 

2.         Tài sản và nguồn vốn

2.1      Tổngtài sản:             89.646 triệu đồng

            Tàisản ngắn hạn:     82.873 triệu đồng

            Tàisản dài hạn:        6.773 triệu đồng

2.2            Nguồn vốn:               89.646 triệuđồng

            Nợphải trả:                3.134 triệu đồng

            Vốnchủ sở hữu:       86.512 triệu đồng

 

3.         Thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổđông

-          Hội đồng quản trị đã chỉ đạo bộ máy điều hành thực hiện tốtcác Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

 

4.         Kếtquả đạt được

            Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 đã đạtđược một số kết quả sau đây:

-          Hoạt động quản lý và điều hành công ty tuân thủ pháp luật,Điều lệ và các quy chế quản lý của công ty.

-          Tổng giám đốc đã tuân thủ Công tác hạch toán kế toán theođúng quy định của pháp luật. Báo cáo tài chính năm lập đúng hạn và được kiểmtoán và kiểm soát; Thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng lao động và thoảước lao động tập thể.

-          Bảo toàn vốn của Công ty và hoàn thành tốt kế hoạch năm,đảm bảo cổ tức cho cổ đông và nghĩa vụ đối với nhà nước.

-          Chăm lo đời sống cho người lao động; Thực hiện tốt các chếđộ đối với người lao động.

 

B.        Kếhoạch kinh doanh 2020:

I.         Địnhhướng hoạt động:

1.         Tiếp tục thực hiện việc cho thuê vănphòng, hoàn thiện các dịch vụ cung cấp cho khách hàng tại 18 Nguyễn Chí Thanh,Ba Đình, Hà Nội, tập trung khai thác hết diện tích cho thuê.

2.         Tiến hành tìmhiểu thị trường, xem xét khả năng khôi phục ngành nghề truyền thống của Công tyhoặc kết nối một số khách hàng có quy mô vừa và nhỏ để nghiên cứu định hướngkinh doanh phù hợp.

3.         Tăng cường nguồn lực cả về số lượng vàchất lượng nhằm nâng cao chất lượng dịchvụ của Công ty và chuẩn bị sẵn sàng cho định hướng phát triển của Công ty.

4.         Duy tu, bảo dưỡng, cải tạo tòa nhà vàcác thiết bị kèm theo để đảm bảo điều kiện cho thuê theo yêu cầu của khác hàng.

5.         Tiếp tục nghiên cứu thị trường và thực hiện các công việcđáp ứng các điều kiện để sẵn sàng cho việc đầu tư xây dựng tòa nhà cao tầng tại18 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

 

II.       Các chỉtiêu kinh doanh:

1.         Cácchỉ tiêu kinh doanh chính năm 2020:

a.    Doanhthu:                     10.000 triệuđồng.   

b.    Lợinhuận trước thuế:   -121 triệu đồng.

c.    Cổtức:                            0%

2.         Một số nhận xét:

Các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2020 giảm nhiều sovới năm 2019 mặc dù lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty không thay đổi.Dưới đây là nguyên nhân của việc xây dựng kế hoạch với các chỉ tiêu giảm so vớinăm 2019:

2.2.1      Về doanh thu: 

Năm 2019 doanh thu của Công ty đạt được 13.170 triệuđồng, dự kiến trong năm 2020, doanh thu sẽ giảm ~ 24% (tương đương giảm 3.170triệu đồng, chỉ còn là 10.000 triệu đồng. Nguyên nhân của việc doanh thu sụtgiảm là như sau:

a.        Giảm doanh thucho thuê nhà:

       Doanhthu cho thuê nhà năm 2020 dự tính sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng do bị ảnh hưởngcủa dịch Covid-19. Đa số hoạt động kinh doanh các khách thuê đều gặp khó khăn,một số khách hàng phải chấm dứt trước hạn hợp đồng và trả lại mặt bằng. Một sốđơn vị thuê nhà Công ty phải miễn hoặc giảm tiền thuê trong thời gian dịchCovid-19. Ngoài ra, có hợp đồng thuê hết hạn nhưng khách hàng không tiếp tụcthuê. Vì vậy, từ tháng 4/2020, diện tích bị trống của Công ty chiếm ~50% diệntích nhà 8 tầng. Trong khi đó, việc tìm khách thuê rất khó khăn, dự tính phảiđến tháng 9/2020 mới có thể lấp đầy diện tích thuê song mức giá cho thuê cũngsẽ thấp hơn so với trước đây.

       Vìvậy, ước tính doanh thu cho thuê nhà năm 2020 chỉ còn là 5.200 triệu đồng (bằng~72% so với năm 2019).

b.       Giảm nguồn thu từviệc cho thuê vị trí đặt biển quảng cáo do khách thuê không xin được giấy phépcủa cơ quan quản lý nhà nước và khách thuê đã trả lại vị trí đặt biển quảng cáovì bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

c.        Giảm lãi suất gửitiền

       Doảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, tình hình kinh tế thế giới cũng nhưtrong nước suy giảm nghiêm trọng. Chính phủ đã tiến hành các biện pháp hỗ trợdoanh nghiệp, trong đó có hỗ trợ nguồn vốn cho các tổ chức kinh doanh, giảm lãicho vay khiến cho lãi suất gửi tiền tiết kiệm sẽ giảm nhiều so với năm 2019.

       Nếulãi suất bình quân năm 2019 là ~6,5%/năm thì năm 2020, dự kiến lãi suất bình quân sẽ chỉ còn 5,2%-5,5%. Do vậy,lãi tiền gửi của Công ty sẽ giảm từ 5.189 triệu đồng, xuống còn 4.300 triệuđồng.

2.2.2      Về chi phí:

Chi phí năm 2020 dự tính sẽ không thay đổi nhiều sovới năm 2019 do vẫn phải trả tiền thuê đất ấn định hàng năm của cơ quan thuế,thực hiện các khoản khấu hao theo quy định, các khoản chi để duy trì hoạt độngcủa tòa nhà.

Tuy có giảm được các khoản phân bổ tồn tại trước đâynhư khoản nộp C46, trích lập các khoản phải thu khó đòi của Ocean Media, Thờibáo Doanh nhân … (khoảng 1.320 triệu đồng) nhưng lại tăng một số chi phí phátsinh sẽ được phân bổ trong năm 2020 (khoảng 700 triệu đồng) như sau:

-      Cải tạo lạidiện tích khách thuê trả lại để đáp ứng yêu cầu làm văn phòng cho thuê:  Cải tạo, sửa chữa lại các tầng 1, 2, 3, 9 vốncho Công ty TNHH OPS Việt Nam sử dụng làm nhà trẻ (trả lại do ảnh hưởng củadịch Covid-19), hiện đã xuống cấp và không đáp ứng các yêu cầu của văn phòngcho thuê.  Công ty phải cải tạo nhiềuhạng mục để trả lại công năng đủ điều kiện làm văn phòng, bao gồm: khu vệ sinh,tường, sàn, trần, rèm, điều hòa…;

-      Cảitạo, sửa chữa khu vực chung của tòa nhà để đáp ứng yêu cầu của tòa nhà vănphòng. Một số hạng mục phải sửa chữa do bị xuống cấp theo thời gian.

-      Đầutư phương tiện đi lại để kinh doanh và phục vụ cho hoạt động của Công ty;

-      Trangbị lại các thiết bị văn phòng cần thiết cho hoạt động Công ty do hầu hết cácthiết bị được trang bị đã lâu, đã xuống cấp, hỏng hóc như nâng cấp hệ thống máytính cũ và thay mới các máy đã hỏng, trang bị máy chiếu ….

2.2.3      Về cổ tức:

Với mức doanh thu và chi phí như trên, lợi nhuận củaCông ty năm 2020 ước tính là -121 triệu đồng. Do vậy, năm 2020 Công ty không cócổ tức.

 

 

C.        Đề nghị của Hội đồng quản trị:

-          Đềnghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọnđơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

 

Trên đây là báo cáo về quản trị & kết quả hoạtđộng của HĐQT năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Trân trọng báo cáo và rấtmong nhận được sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ

đông.

        

 

Nơi nhận:

- Như trên

- BKS

- Lưu VT, HĐQT

 

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 ( Đã ký và đóng dấu)


                               NguyễnThị Minh Hiền

 

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466