EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
BÁO CÁO 01- BC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ, KQHĐ CỦA HĐQT 2018 VÀ KHKD NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

-------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

Số: 006 /2019/BC-VIETCOM

Hà Nội, ngày  03 tháng 4 năm 2019


BÁO CÁO 1

                                          BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

về quản trị & kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019

   Kính gửi:       Đại hội đồng cổ đông

                      Công ty cổ phần máy tính và truyền thông ViệtNam

  -      Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

  -       Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/9/2018;

A.          Công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máytính và Truyền thông Việt Nam trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thực trạng công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQTnăm 2018 như sau:

I.       Kết quả hoạt động năm 2018

         Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và giao cho Tổng giám đốc thực hiện kế hoạch đã đề ra.

1.      HĐQT đã chỉ đạo công tác kinh doanh: đạt được kết quả như sau:

1.1    Kết quả hoạt động kinh doanh

         Theo các số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, kết quả kinh doanh như sau:

a)      Doanh thu:   12.202 triệu đồng, bằng 102%  kế hoạch năm (tăng 6,5% so với năm 2017). 

b)      Cổ tức:     5%, bằng 100% kế hoạch năm.

Hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2018 chủyếu là 02 lĩnh vực: cho thuê văn phòng và tiền gửi ngân hàng. Cụ thể như sau:

*        Hoạt động cho thuê văn phòng:

Doanh thu cho thuê văn phòng năm2018 là 6.640 triệu đồng (bằng 100,61% so với kế hoạch năm 2018). Hiệu quả hoạt động cho thuê văn phòng năm 2018 bằng 103,75% so với cùng kỳ năm trước.

*        Hoạt động kinh doanh tiền gửi:

Doanh thu từ hoạt động gửi tiền năm 2018 là 4.865triệu đồng do lãi suất tiền gửi khoảng 6%, hiệu quả gửi tiền của Công ty bằng 109% so vớinăm 2017.

Về tiền thuê đất:

         Công ty đã nộp tiền thuê và thuế đấtnăm 2018 với mức 1.839 triệu đồng.

Về cổ tức:

Công ty đã chi cổ tức năm 2017 với mức 3% vốn điều lệ.

 

1.2    Côngtác đầu tư tòa nhà 18 Nguyễn Chí Thanh:

Từ cuối năm 2018, Công ty bắt đầu tiến hành nghiên cứutính khả thi của dự án xây dựng tòa nhà cao tầng tại 18 Nguyễn Chí Thanh, BaĐình, Hà Nội.

1.3    Công tác quản lý điều hành công ty:

-        Đã chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấnUHY là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

-        Công tác hạch toán kế toán được tiếnhành theo đúng quy định của pháp luật.

-        Đã thực hiện đầy đủ các cam kết tronghợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể.

1.4    Tồn tại:

-               Công ty chưa mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh vì do chưa có điều kiện thuận lợi.

 

II.         Hoạt động của HĐQT năm 2018:

1.      Công tác tổ chức, quản lý điều hành

1.1    Tổ chứcHội đồng quản trị

-        Từ tháng 01/2018 đến ngày 19/9/2018, Hộiđồng quản trị Công ty VIETCOM gồm 07 thành viên:

(i)     Ông VũSong Toàn:               Chủ tịch HĐQT

(ii)    Bà Đỗ ThịThúy Hương:         Ủy viên HĐQT

(iii)   ÔngNguyễn Minh Quân:        Ủy viên HĐQT

(iv)   Ông Lê MộcLâm:                  Ủy viên HĐQT

(v)    Ông ĐặngCao Sơn:              Ủy viên HĐQT

(vi)   Bà Lê ThịÁnh Tuyết:             Ủy viên HĐQT

(vii)  Ông Lê KhảHưng:                 Ủy viên HĐQT

         Trong đó, ông Lê Mộc Lâm và bà Lê Thị Ánh Tuyết đã được Hội đồng quản trị ra quyết định tạm dừng tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị từ tháng 8/2015 (do ông Lâm đã có đơn xin thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT và bà Tuyết không còn là người đại diện quản lý phần vốn của Công ty TNHH VNT).

-        Ngày19/9/2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty VIETCOM đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III gồm 05 thành viên:

(i)     Ông Vũ Song Toàn

(ii)    Ông Giáp Minh Trung

(iii)   Ông Nguyễn Văn Hòa

(iv)   Bà Đặng Thị Thanh Minh

(v)    Ông Nguyễn Thanh Tùng

 

Hội đồng quản trị đã bầu ông Vũ Song Toàn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên như sau:

-        Ông Vũ Song Toàn:           Phụ trách chung, phụ trách về chiến lược, tổ chức nhân sự.

-        Ông Nguyễn Văn Hòa:       Phụ trách kinh doanh.

-        Bà Đặng Thị Thanh Minh:  Phụ trách về đầu tư, tài chính.

-        Ông Giáp Minh Trung:        Phụ trách pháp chế, quy chế, kiểm toán.

-        Ông Nguyễn Thanh Tùng:   Phụ trách về cổ phần, cổ phiếu, quan hệ cổ đông, đối ngoại.

 1.2       Hoạt động của từng thành viên HĐQT:

a)      Số buổi họp tham dự và số lần tham gia lấy ý kiến bằng văn bản:

STT

Họ và tên

Số buổi họp

tham dự

Số lần tham gia lấy ý kiến

bằng văn bản

I

HĐQT giai đoạn từ 01/01/2018 đến 19/9/2018

 

 

1

Vũ Song Toàn

5/5

1/1

2

Đỗ Thị Thúy Hương

4/5

1/1

3

Nguyễn Minh Quân

5/5

1/1

4

Đặng Cao Sơn

5/5

1/1

5

Lê Khả Hưng

5/5

1/1

II

HĐQT giai đoạn từ 19/9/2018 đến 31/12/2018

 

 

1

Vũ Song Toàn

3/3

2/2

2

Giáp Minh Trung

3/3

2/2

3

Nguyễn Văn Hòa

3/3

2/2

4

Đặng Thị Thanh Minh

3/3

2/2

5

Nguyễn Thanh Tùng

3/3

2/2

 

b)      Nhận xét về hoạt động của thành viên HĐQT:

-        Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

-        Làm việc liêm chính, trong sạch, nỗ lực hết mình vì hoạt động của Công ty.

1.3    Tổ chức bộ máy điều hành

a)      Về bộ máy điều hành:

-        Cơ cấu tổ chức của Công ty gọn nhẹ chỉ gồm 02 phòng ban sau:

(i)      Phòng Hành chính tổng hợp

(ii)    Phòng Tài chính kế toán.

b)      Về bổ nhiệm Tổng giám đốc:

-        Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm Tổng giám đốc trong từng thời kỳ như sau:

(i)      Từ tháng 11/2010 đến ngày 24/9/2018: Ông Lê Khả Hưng làm Tổng giám đốc.

(ii)    Từ ngày 24/9/2018 đến nay: Ông Nguyễn Văn Hòa làm Tổng giám đốc.

 

2.    Tài sản và nguồn vốn

2.1  Tổng tài sản:                 92.156 triệu đồng

       Tài sản ngắn hạn:           84.155 triệu đồng

       Tài sản dài hạn:               8.001 triệu đồng

2.2  Nguồn vốn:                    92.156 triệu đồng

Nợ phải trả:                     3.986 triệu đồng

Vốn chủ sở hữu:            88.170triệu đồng

3.    Thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông

-      Hội đồng quản trị đã chỉ đạo bộ máy điều hành thực hiện tốt các Nghị quyết của Đạihội đồng cổ đông.

 4.    Kết quả đạt được

       Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 đã đạt được một số kết quả sau đây:

-      Hoạt động quản lý và điều hành công ty tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các quy chế quản lý của công ty.

-      Tổng giám đốc đã tuân thủ Công tác hạch toán kế toán theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo tài chính năm lập đúng hạn và được kiểm toán và kiểm soát; Thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể.

-      Bảo toàn vốn của Công ty và hoàn thành tốt các kế hoạch hàng năm, đảm bảo cổ tức cho cổ đông và nghĩa vụ đối với nhà nước.

-      Chăm lo đời sống cho người lao động; Thực hiện tốt các chế độ đối với người lao động.

 

B.      Kế hoạch kinh doanh 2019:

I.       Định hướng hoạt động:

1.      Quản lý và khai thác cơ sở hạ tầng hiện có; Tận dụng và khai thác tối đa tiềm lựctài chính hiện có để mang lại hiệu quả cao, bảo toàn và phát triển vốn.

2.      Nghiên cứu thị trường và triển khai đầu tư xây dựng tòa nhà cao tầng tại 18 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội khi có đủ điều kiện cho thấy việc đầu tư xây dựng này có hiệu quả cao.

II.     Các chỉ tiêu kinh doanh:

                     Doanhthu:                            12,3 tỷ đồng.

                    Cổ tức (dự kiến):                  4%

         Chỉ tiêu cổ tức không cao như năm 2018 do có khả năng Công ty bị giảm lợi nhuận vì các lý do sau:

1.     Hoạt động kinh doanh không có thêm doanh thu:

-             Hoạt động kinh doanh chính là cho thuê văn phòng. Đa số các hợp đồng thuê nhà đã được ký với giá cố định có thời hạn đến năm 2021, 2022. Vì vậy, doanh thu bị chốt cứng cho tới thời điểm nêu trên. Ngoài ra, một số hợp đồng thuê nhà sẽ hết hạn vào quýIII/2019 và quý IV/2019 nên khi cho thuê đơn vị mới sẽ mất một khoảng thời gian để tìm khách hàng và sửa chữa cải tạo theo yêu cầu sử dụng của khách. Hơn nữa,do tòa nhà bị hạn chế về diện tích để xe và cơ sở hạ tầng nên khó tìm được khách thuê với giá thuê tốt.

-             Hoạt động gửi tiền: Các hợp đồng tiền gửi có thời hạn đến quý III/2019 và lãi suất tiền gửi đã nằm trong khung lãi suất, không thể tăng nhiều.

2.     Phát sinh thêm chi phí:

-      Tòa nhà đã sử dụng hơn 14 năm, cơ sở hạ tầng (kết cấu bên trong tòa nhà, hệ thống PCCC, hệ thống điện, thang máy, điều hòa, cấp-thoát nước…) đã xuống cấp rất nhiều, phải sửa chữa, cải tạo để đáp ứng nhu cầu của khách thuê và đảm bảo an toàn sử dụng.

-      Ảnh hưởng của lạm phát đối với các chi phí hoạt động của doanh nghiệp.

 

 C.     Đề nghị của Hội đồng quản trị:

-        Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

-        Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông.

  Trên đây là báo cáo về quản trị & kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Trân trọng báo cáo và rất mong nhận được sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ

đông.

        

 

Nơi nhận:

 

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Như trên

                              CHỦ TỊCH

- BKS 

                         (Đã ký và đóng dấu)

- Lưu VT, HĐQT

                            Vũ Song Toàn

 

 Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466