EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH                                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                                  

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------                                                               ----------------------                                   
                                                                                                                                                                                           
Số:   010/2019/TB-VIETCOM                                                                                                     Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019


 THÔNG BÁO 
        MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019
    CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM


          Kính gửi: Các cổ đông Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam


- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại hội cổ đông ngày 19/9/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 010/2019/NQ-VIETCOM ngày 02/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam về chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019 và chốt danh sách cổ đông có quyền dự Đại hội cổ đông năm 2019 vào 15h00 ngày 02/4/2019;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam trân trọng kính mời các cổ đông tới dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty với các nội dung sau: 

1.  Thời gian và địa điểm:
- Thời gian:   8 giờ 00 phút, Thứ Sáu ngày 19 tháng 4 năm 2019.
- Địa điểm:  Trụ sở Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam
18 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

2. Đối tượng tham gia Đại hội cổ đông năm 2019:
- Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được uỷ quyền đại diện tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty.
- Đại diện công ty kiểm toán và các khách mời khác.
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự được có thể ủy quyền cho người đại diện. Việc ủy quyền phải được làm bằng văn bản theo mẫu đã được gửi cho cổ đông.

3. Nội dung Đại hội:
 Thảo luận và thông qua các báo cáo sau đây: 
a)         Báo cáo 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị & kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019. 
b) Báo cáo 2: Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 (đã được kiểm  toán).
c) Báo cáo 3: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2018. 
d) Báo cáo 4: Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
e) Báo cáo 5: Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận sau thuế và mức cổ tức năm 2018. 
f) Dự thảo Chương trình Đại hội cổ đông năm 2019.
g) Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019.

4.  Tài liệu gửi kèm thông báo này: 
- Dự thảo chương trình Đại hội;
- Mẫu giấy uỷ quyền (Mẫu số 01 đối với cổ đông là cá nhân hoặc Mẫu số 02 đối với cổ đông là tổ chức);

5. Tài liệu phục vụ Đại hội: 
Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ: (www.vietcomvn.vn)

6. Đăng ký tham dự:
- Sau khi nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền) đến:
Phòng Tổng hợp Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam
Điện thoại: 024.38344665 (Mrs. Lộc)
Thời gian:   Trước 16h00 ngày 14/4/2019.
- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị cổ đông mang theo các loại giấy tờ sau đây: 
Thông báo mời họp.
Căn cước công dân/CMND hoặc hộ chiếu.
Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

Đề nghị các cổ đông thực hiện đúng nghĩa vụ và quyền lợi của mình, tham gia Đại hội đầy đủ, đúng giờ.

Trân trọng.


Nơi nhận:
- Đăng trên Website Công ty;       T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Cổ đông Công ty;              CHỦ TỊCH
- TV HĐQT;      (Đã ký và đóng dấu)
- TV Ban kiểm soát;           Vũ Song Toàn
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.                                                      
                                                                                                            

 


Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466