EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

                                                              CHƯƠNG TRÌNH

                                   ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM2019

                    CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

 

STT

Thời gian

Nội dung

Người điều hành/

thực hiện

1

8:00 - 8:30

Đón tiếp khách mời và làm thủ tục tham dự Đại hội của các cổ đông.

Phòng tổng hợp + Hội đồng quản trị

2

8:30 - 8:40

Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

Công bố số lượng cổ đông và cổ phần tham gia Đại hội. Giới thiệu Chủ toạ Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Hòa

3

8:40 - 8:50

Chủ toạ Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu của Đại hội.

Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019 và Chương trình đại hội.

Ông Vũ Song Toàn - Chủ tịch HĐQT và các cổ đông.

4

8:50 - 9:00

BC1 - Báo cáo của HĐQT về quản trị & kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Ủy viên HĐQT, TGĐ.

5

9:00 - 9:10

BC2 - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 (đã được kiểm toán).

Bà Đặng Thị Thanh Minh - Ủy viên HĐQT.

6

9:10 - 9:25

BC3 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2018.

Bà Ngô Kiều Anh - Trưởng BKS.

7

9:25 - 9:35

BC4 - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

Ông Giáp Minh Trung - Ủy viên HĐQT.

8

9:35 - 9:45

BC5 - Tờ trình về phần chia lợi nhuận sau thuế và mức cổ tức năm 2018.

Ông Giáp Minh Trung - Ủy viên HĐQT.

9

9:45 - 10:00

Nghỉ giải lao

 

10

10:00 - 10:30

Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

Ông Vũ Song Toàn - Chủ tịch HĐQT và các cổ đông

11

10:30 - 10:45

Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu

12

10:45 - 10:55

Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Thư ký trình bày, cổ đông biểu quyết thông qua.

13

10:55 - 11:00

Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Chủ tịch đoàn

 

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466