EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
MẤU GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG ( CỔ ĐÔNG - CÁ NHÂN)
Mẫu số 01

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------

 

………, ngày.........tháng........năm 2019

 

GIẤY UỶ QUYỀN

V/v: Tham dự Đại hội cổ đôngnăm 2019

Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam

 

Tên tôi là:        ________________________________________________________________

Địa chỉ:            _______________________________________________________________

Điện thoại:      ________________________________________________________________

Fax:                 _______________________________________________________________

Số CCCD/CMND/HC: _____________Ngày cấp:__________Nơi cấp: ___________________

Số cổ phầnsở hữu:_____________________________________________________________

 Do không có điềukiện tham gia trực tiếp Đại hội cổ đông năm 2019, nay 

 

ĐỒNG Ý UỶ QUYỀN CHO:

 

Ông (Bà):        ________________________________________________________________

Địa chỉ:            _______________________________________________________________

Điện thoại:      ____________Fax:________________________________________________

Số CCCD/CMND: _______________ Ngày cấp:__________Nơi cấp: ___________________

 

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết về các nội dung tại Đại hội cổ đôngnăm 2019của Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (Bà)__________________có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy uỷ quyền này, quy chế làm việc tại Đại hội, không được uỷ quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới ngày __________, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản,  các bản có giá trị pháp lý như nhau.

 

     Người được ủy quyền                                                      Người ủy quyền

        (Ký & ghi rõ họ tên)                                             (Ký & ghi rõ họ tên)

                                                            

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466