EngLish l Vietnamese
TIN TỨC TỔNG HỢP
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    -----------------------------

                                       

                                                                 BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

Trụ sở chính: 18 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội

                              Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101518447

I.       THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM.

         Hôm nay, ngày 17 tháng 7 năm 2023, Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

         Thời gian:    Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút.

         Địa điểm:     Trụ sở Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam 

18 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

II.      THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI.


1.                Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc.

2.                Các cổ đông của Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 được lập vào 15h00 ngày 08/6/2023 (có danh sách kèm theo).

III.    TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI.

1.       Khai mạc đại hội.

1.1    Ban tổ chức đại hội: Tuyên bố lý do.

1.2    Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

-    Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam.

-    Các thành viên Ban kiểm soát.

-    Ông Nguyễn Văn Hòa - Tổng Giám đốc.

-    Các ông, bà cổ đông Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam.

-    Đại diện Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.

1.3.    Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

          Bà Đoàn Mai Phương thay mặt Ban  kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra như sau: (có biên bản kèm theo).

-        Tổng số cổ đông triệu tập: 21 cổ đông, sở hữu 6.000.000 cổ phần, tổng mệnh giá: 60.000.000.000 đồng.

-        Tổng số cổ đông có mặt và cổ đông vắng mặt có ủy quyền: 07 cổ đông, sở hữu:  5.907.200  cổ phần, chiếm  98,45% vốn điều lệ.

          Căn cứ điều 37 Điều lệ Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam và Luật Doanh nghiệp, Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

1.4    Ban tổ chức giới thiệu chủ toạ Đại hội

1.4.1 Ông Nguyễn Văn Hòa - Ủy viên Hội đồng quản trị làm Chủ toạ Đại hội theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị Minh Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

1.4.2 Chủ toạ đại hội Giới thiệu thành viên Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu:

a)      Đoàn Chủ tịch:

-                    Ông Nguyễn Văn Hòa: Chủ tọa đại hội

-                    Ông Vũ Song Toàn: Ủy viên HĐQT

-                    Bà Ngô Kiều Anh, Trưởng Ban kiểm soát.

         Đại hội đã biểu quyết thành phần Đoàn chủ tịch với tỉ lệ nhất trí 100%.

b)      Thư ký Đại hội được Đoàn chủ tịch giới thiệu gồm:

-                    Bà Đỗ Thị Mai Hương

-                    Bà Lưu Diệu Huyền

Đại hội đã biểu quyết thành phần Thư ký Đại hội với tỉ lệ nhất trí 100%.

c)       Ban kiểm phiếu:

-                    Ông Nguyễn Minh Hải:   Trưởng ban

-                    Ông Giang Tuấn Nam:    Thành viên

-                    Ông Hà Quốc Vương:      Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thành phần Ban kiểm phiếu với tỉ lệ nhất trí 100%.

2.       Diễn biến Đại hội.

2.1.   Đại hội thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

2.1.1 Ông Nguyễn Văn Hòa trình bày dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 (có trong Tài liệu Đại hội).

         Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ nhất trí 100%.

2.1.2 Ông Nguyễn Văn Hòa trình bày dự thảo Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 (có trong Tài liệu Đại hội).

         Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ nhất trí 100%.

2.2     Đại hội đã nghe các Báo cáo, tờ trình của HĐQT, BKS:

2.2.1 Ông Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Hội đồng quản trị, trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị & kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 (có trong Tài liệu Đại hội).

2.2.2 Bà Đặng Thị Thanh Minh, Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 & mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023 (có trong Tài liệu Đại hội).

2.2.3  Bà Ngô Kiều Anh, Trưởng Ban Kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động 

          của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2022 và Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 (có trong Tài liệu Đại hội).

2.2.4 Ông Giáp Minh Trung, Ủy viên Hội đồng quản trị, đọc Tờ trình về bầu thành viên HĐQT, BKS và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

2.2.5 Ông Vũ Song Toàn, Ủy viên Hội đồng quản trị, đọc Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận sau thuế và mức cổ tức năm 2022, Tờ trình về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và Kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2028 của HĐQT (có trong Tài liệu Đại hội).

2.2.6 Bà Đoàn Mai Phương - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo tình hình tăng, giảm của cổ đông và số cổ  phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đến thời điểm 10 giờ 00 phút:

-        Tổng số cổ đông có mặt và cổ đông vắng măt có uỷ quyền:  07 cổ đông, sở hữu: 5.907.200 cổ phần, chiếm  98,45% vốn điều lệ.

2.3    Thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐQT, BKS; Bầu thành viên HĐQT, BKS

2.3.1 Đại hội thông qua Tờ trình về bầu thành viên HĐQT, BKS và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS

a)      Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS

         Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS (bầu 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS) với kết quả như sau:

*        Kết quả biểu quyết:

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành:                            100%

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành:                 0%

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:                  0%   

         Theo Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 39 Điều lệ Công ty, Tờ trình về việc bầu cử HĐQT, BKS đã được thông qua.

b)      Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS

         Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS với kết quả như sau:

*        Kết quả biểu quyết:

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành:                            100%

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành:                 0%

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:                  0%   

         Theo Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 39 Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS đã được thông qua.

c)       Đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS

(i)      Ông Nguyễn Văn Hòa thông báo danh sách người được đề cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của các cổ đông, nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử gồm các ông, bà có tên sau đây:

*        Danh người được đề cử vào HĐQT:

-     Ông Nguyễn Văn Hoà

-     Bà Đặng Thị Thanh Minh

-     Ông Phan Chiến Thắng

-     Ông Vũ Song Toàn

-     Ông Giáp Minh Trung    

*        Danh người được đề cử vào BKS:

-     Bà Ngô Kiều Anh

-     Bà Vũ Thị Ngân Hà

-     Bà Đào Thị Tuyết Nhung

 (ii)    Tại Đại hội, không có cổ đông cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử tiến hành đề cử bổ sung người vào HĐQT, BKS.

(iii)    Ông Nguyễn Văn Hòa đề nghị Đại hội thống nhất danh sách người được đề cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:

*        Danh người được đề cử vào HĐQT:

-     Ông Nguyễn Văn Hoà

-     Bà Đặng Thị Thanh Minh

-     Ông Phan Chiến Thắng

-     Ông Vũ Song Toàn

-     Ông Giáp Minh Trung

*        Danh người được đề cử vào BKS:

-     Bà Ngô Kiều Anh

-     Bà Vũ Thị Ngân Hà

-     Bà Đào Thị Tuyết Nhung

 (iv)   Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách người được đề cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ2023-2028 gồm các ông, bà sau đây:

*        Danh người được đề cử vào HĐQT:

-     Ông Nguyễn Văn Hoà

-     Bà Đặng Thị Thanh Minh

-     Ông Phan Chiến Thắng

-     Ông Vũ Song Toàn

-     Ông Giáp Minh Trung.

          Kết quả biểu quyết:

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành:                  100%

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành:        0%

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:        0%   

*        Danh người được đề cử vào BKS:

-     Bà Ngô Kiều Anh

-     Bà Vũ Thị Ngân Hà

-     Bà Đào Thị Tuyết Nhug

          Kết quả biểu quyết:

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành:                  100%

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành:        0%

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:        0%   

         Theo Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 39 Điều lệ Công ty, danh sách người được đề cử vào HĐQT, BKS đã được thông qua.

2.3.2  Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐQT, BKS:

2.3.2.1 Đại hội thảo luận các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

(i)      Ông Giáp Minh Trung, đại diện cổ đông Tổng công ty CP Điện tử và Tin học         Việt Nam, đã gửi ý kiến bằng văn bản đính kèm

2.3.2.2  Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

      Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội như sau:

(i)              Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

a)     Doanh thu: 11.042 triệu đồng (tăng 18% so với năm 2021). 

b)    Lợi nhuận trước thuế:  277 triệu đồng.

*       Kết quả biểu quyết:

+   Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành:                    100%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành:         0%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:          0%   

Theo Điểm 2.1, khoản 2 Điều 39 của Điều lệ,  Báo cáo của HĐQT về quản trị & kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 đã được thông qua.

(ii)            Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023, trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

a)     Doanh thu:                  15.087 triệu đồng.

b)    Lợi nhuận trước thuế: 225 triệu đồng

c)     Cổ tức:                        0%

*       Kết quả biểu quyết:

a)      Kết quả biểu quyết về nội dung các dự án đầu tư:

+   Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành:                    63,74%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành:         0%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:          36,26%      

-                    Theo Điểm 2.1, khoản 2 Điều 39 của Điều lệ,  nội dung về các dự án đầu tư trong Kế hoạch kinh doanh năm 2023 không được thông qua.

b)      Kết quả biểu quyết về các nội dung khác:

+   Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành:                    100%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành:         0%        

+   Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:          0%   

-                    Theo Điểm 2.1, khoản 2 Điều 39 của Điều lệ, các nội dung khác của Kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã được thông qua.

(iii)    Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán):

Toàn văn báo cáo(có trong Tài liệu Đại hội).

*        Kết quả biểu quyết:

+   Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành:                    100%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành:         0%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:          0%   

Theo Điểm 2.1,khoản 2 Điều 39 của Điều lệ, Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán) đã được thông qua.

 (iv)  Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2022.

Toàn văn báo cáo (có trong Tài liệu Đại hội).

*        Kết quả biểu quyết:

+   Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành:                    100%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành:         0%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:          0%   

Theo Điểm 2.1, khoản 2 Điều 39 của Điều lệ, Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam năm 2022 đã được thông qua.

(v)     Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022  và mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 với các nội dung chủ yếu như sau:

-        Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 với mức           276.000.000đồng (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng).

-                    Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

                   Chủ tịch Hội đồng quản trị:       4,0 triệu đồng/tháng.

                   Uỷ viên Hội đồng quản trị:        3,0 triệu đồng/người/tháng.

                   Trưởng Ban kiểm soát:             3,0 triệu đồng/tháng.

                   Thành viên Ban kiểm soát:        2,0 triệu đồng/người/tháng.                  

*       Kết quả biểu quyết:

+   Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành:                    100%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành:         0%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:          0%   

Theo Điểm 2.1, khoản 2 Điều 39 của Điều lệ, Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 đã được thông qua.

 (vi)    Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình vềphần chia lợi nhuận sau thuế và mức cổ tức năm 2022 với nội dung như sau:

STT

Danh mục

Năm 2022   

(VNĐ)

1

Lợi nhuận năm trước chưa phân phối.

     (397,627,606)

2

Lợi nhuận sau thuế (theo báo cáo kiểm toán).

      213,713,354

3

Tổng lợi nhuận được phép phân phối

     (183,914,252)

4

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

 

5

Phân phối lợi nhuận.

 

a)

Chia cổ tức

0

b)

Trích quỹ Đầu tư Phát triển.

0

 

 

 

c)

Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi.

0

6

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối.

     (183,914,252)

*        Kết quả biểu quyết:

+   Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành:                    100%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành:         0%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:          0%   

Theo Điểm 2.1, khoản 2 Điều 39 của Điều lệ, Tờ trình về phần chia lợi nhuận sau thuế và mức cổ tức năm 2022 đã được thông qua.

(vii)       Đại hội đã biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

*       Kết quả biểu quyết:

+   Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành:                    100%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành:         0%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:          0%   

Theo Điểm 2.1, khoản 2 Điều 39 của Điều lệ, việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được thông qua.  

(viii) Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và Kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2028 của HĐQT.

*       Kết quả biểu quyết:

a)      Kết quả biểu quyết nội dung về các chỉ tiêu kế hoạch:

+   Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành:                    63,74%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành:         0%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:          36,26%      

Theo Điểm 2.1, khoản 2 Điều 39 của Điều lệ, các nội dung về chỉ tiêu kế hoạch trong Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2028 không được thông qua.

b)      Kết quả biểu quyết nội dung khác:

+   Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành:                    100%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành:         0%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:          0%   

Theo Điểm 2.1, khoản 2 Điều 39 của Điều lệ, các nội dung khác của Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty đã được thông qua.     

 (ix)   Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 của BKS.

*       Kết quả biểu quyết:

+   Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành:                    100%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành:         0%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:          0%   

Theo Điểm 2.1, khoản 2 Điều 39 của Điều lệ, Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 của Ban kiểm soát đã được thông qua.

2.3.3 Bầu thành viên HĐQT, BKS

(i)      Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

(ii)     Ban kiểm phiếu thông báo kết quả bầu HĐQT, BKS như sau:

·       Kết quả bầu HĐQT:

STT

Họ và tên

Số phiếu

biểu quyết

Tỷ lệ %

tổng số cổ phần

1

Nguyễn Văn Hòa

7.628.567

129,14%

2

Đặng Thị Thanh Minh

7.628.567

129,14%

3

Phan ChiếnThắng

8.128.567

137,6%

4

Vũ Song Toàn

7.133.150

120,75%

5

Giáp Minh Trung

6.843.150

115,84%

 

·       Kết quả bầu BKS:

STT

Họ và tên

Số phiếu

biểu quyết

Tỷ lệ %

tổng số cổ phần

1

Ngô Kiều Anh

4.365.450

73.90%

2

Vũ Thị Ngân Hà

3.993.150

67,60%

3

Đào Thị Tuyết Nhung

10.063.000

170,35%

(iii)    Theo Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 39 Điều lệ, các ông, bà sau đây trúng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

·       Thành viên HĐQT gồm:

-     Ông Nguyễn Văn Hoà

-     Bà Đặng Thị Thanh Minh

-     Ông Phan Chiến Thắng

-     Ông Vũ Song Toàn

-     Ông Giáp Minh Trung

·       Thành viên BKS gồm:

-     Bà Ngô Kiều Anh

-     Bà Vũ Thị Ngân Hà

-     Bà Đào Thị Tuyết Nhung

2.4    Thông qua nghị quyết và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

         Thay mặt Ban thư ký, bà Đỗ Thị Mai Hương đọc Biên bản Đại  hội, bà Lưu Diệu Huyền đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội và xin ý kiến thông qua.

2.4.1 Thông qua Biên bản Đại hội:

*        Kết quả biểu quyết:

+   Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành:                    100%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành:         0%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:          0%   

Theo Điểm 2.1, khoản 2 Điều 39 của Điều lệ, Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2023 đã được thông qua.   

2.4.2  Thông qua Nghị quyết Đại hội:

*        Kết quả biểu quyết:

+   Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành:                    100%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành:         0%

+   Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:          0%

Theo Điểm 2.1, khoản 2 Điều 39 của Điều lệ, Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 đã được thông qua.

Với kết quả biểu quyết và phiếu bầu cho từng nội dung của Đại hội trên đây, Đại hội nhất trí thông qua các quyết nghị đã được biểu quyết hợp lệ và đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Hòa thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 30 phút ngày 17 tháng 7 năm 2023.             

 

THƯ KÝ ĐOÀN

(Đã ký)

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

(Đã ký và đóng dấu)

 

Đỗ Thị Mai Hương

 

Lưu Diệu Huyền

 

Nguyễn Văn Hòa

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466