EngLish l Vietnamese
TIN TỨC TỔNG HỢP
BC 7 - TỜ TRÌNH V/v ĐHĐCĐ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

______________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                               _____________

Số:    013/2023/TTr-VIETCOM

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2023

 BÁO CÁO 7

 

TỜ TRÌNH

V/v:   ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị

 

Kính gửi:    Đại hội đồng cổ đông

                   Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam

 

Để thuận lợi cho hoạt động của Công ty VIETCOM, trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam.

          Rất mong nhận được sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông

          Trân trọng.

 

Nơi nhận:

- Như trên

- BKS

- Lưu VT, HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký và đóng dấu)

 

Nguyễn Thị Minh Hiền

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466