EngLish l Vietnamese
TIN TỨC TỔNG HỢP
BC 5 - BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2022 VÀ MỨC THÙ LAO CHO HĐQT, BKS NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

.........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.............................

Số:     011 /2023/BC-VIETCOM

Hà Nội ngày 30 tháng 5 năm 2023

                                                                  BÁO CÁO 5 

 

    

 

 

BÁO  CÁO

                   Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và

mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

  

         Kính gửi:     Đại hội đồng cổ đông

                             Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam

                  

-      Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

-      Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam ngày 30/9/2021;

-      Căn cứ Nghị quyết số 029/2022/NQ-VIETCOM ngày 20/12/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam;

 

Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông mức thù lao năm 2022 cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

I.            Thù lao năm 2022 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

 

STT

Họ và tên

Thù lao

(VNĐ)

Ghi chú

I

Hội đồng quản trị

 

 

1

Nguyễn Thị Minh Hiền

48.000.000

 

2

Nguyễn Văn Hòa

36.000.000

 

3

Đặng Thị Thanh Minh

36.000.000

 

4

Vũ Song Toàn

36.000.000

 

5

Giáp Minh Trung

36.000.000

 

II

Ban kiểm soát

 

 

1

Ngô Kiều Anh

36.000.000

 

2

Vũ Hoài Anh

24.000.000

 

3

Vũ Thị Ngân Hà

24.000.000

 

 

Tổng:

276.000.000

 

 

Trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 với mức 276.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng).

I.            Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

        Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

               Chủ tịch HĐQT:                 4 (bốn) triệu đồng/tháng.

               Uỷ viên HĐQT:                  3 (ba) triệu đồng/người/tháng.

               Trưởng Ban kiểm soát:        3 (ba) triệu đồng/tháng.

               Thành viên Ban kiểm soát: 2 (hai) triệu đồng/người/tháng.                  

 

      Rất mong nhận được sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên

- BKS.

- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký và đóng dấu)

 

Nguyễn Thị Minh Hiền

 

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466