EngLish l Vietnamese
TIN TỨC TỔNG HỢP
PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT (MẪU 03)

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

Đại hội đồng cổ đông

____________

 

 

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

 1.  Họ tên cổ đông:

2.  Mã cổ đông:

3.  Số cổ phần sở hữu:                                                cổ phần

4.  Tổng số phiếu bầu:                                        phiếu

 

STT

HỌ TÊN ỨNG CỬ VIÊN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

SỐ PHIẾU BẦU

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày …. tháng …… năm 2023

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn ghi phiếu bầu:

 

1.   Chỉ được bầu tối đa 05 ứng cử viên.

2.   Cổ đông ghi số phiếu bầu cho ứng cử viên tại cột “Số phiếu bầu”  tại dòng tương ứng với tên ứng cử viênđó. Nếu cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào thì để trống cột “Số phiếu bầu”tương ứng với ứng cử viên đó.

3.   Cổ đông có quyền lựa chọn bầu theo một trong các cách sau:

-    Bầu dồn hết tổng số phiếu cho một ứng cử viên hoặc

-    Bầu cho mỗi ứng cử viên một số phiếu nhất định hoặc

4.   Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết đã ghi trong phiếu bầu này.

 

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466