EngLish l Vietnamese
TIN TỨC TỔNG HỢP
PHIẾU ĐỀ CỬ NGƯỜI VÀO HĐQT, BKS ( MẪU 01)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnhphúc

­­­­­­­­­­­__________________ 

 

PHIẾU ĐỀ CỬ NGƯỜI VÀO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

 

          Kính gửi:   Đại hội đồng cổ đông

                             Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam

 

Căn cứ:

-               Lut Doanh nghip s 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

-               Điều lệ Công tycổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam ngày 30/9/2021;

 

      Tôi ( Chúngtôi), Cổ đông (Các cổ đông) sở hữu từ 5% trở lên tổng số cổ phần phổ thông của Côngty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam ký tên dưới đây nhất trí đề cửngười để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty như sau:

STT

Thời gian

Họ và tên cổ đông

Địa chỉ

thường trú/trụ sở

Số

cổ phần sở hữu

Ký tên

 

 

Giờ

 

 

Ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ CỬ NGƯỜI VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1.     Ông(Bà)__________________

2.     Ông(Bà)__________________

………….

 

ĐỀ CỬ NGƯỜI VÀO BAN KIỂM SOÁT: 

1.  Ông( Bà)__________________

2.  Ông( Bà)__________________

………….

STT

Thời gian

Họ và tên cổ đông

Địa chỉ

thường trú/trụ sở

Số

cổ phần sở hữu

Ký tên

 

 

Giờ

 

 

Ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ CỬ NGƯỜI VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1.     Ông(Bà)__________________

2.     Ông(Bà)__________________

………….

 

ĐỀ CỬ NGƯỜI VÀO BAN KIỂM SOÁT: 

1.  Ông( Bà)__________________

2.  Ông( Bà)__________________

………….

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466