EngLish l Vietnamese
TIN TỨC TỔNG HỢP
BẢN KHAI NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ VÀO HĐQT / BKS (MẪU 02)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

  

BẢN KHAI NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ VÀO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

 

 

1.     Họ và tên:________________________________________  Nam/Nữ:________

2.     Ngày sinh: ___________________Nơi sinh: ______________________________

3.     Số CCCD/CMTND/HC:  _________________________ Ngày cấp: ___________

        Nợi cấp: __________________________________________________________

4.     Quê quán: _________________________________________________________

5.     Địa chỉ:

5.1    Địa chỉ thường trú:__________________________________________________

         __________________________________________________________________

5.2    Chỗ ở hiện tại:______________________________________________________

         __________________________________________________________________

5.3    Điện thoại:_________________________________________________________

6.     Trình độ học vấn:___________________________________________________

7.     Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác (Số năm công tác, đơn vị công tác và chức vụ đã kinh qua):

         __________________________________________________________________

         __________________________________________________________________

         __________________________________________________________________

         __________________________________________________________________

         __________________________________________________________________

         __________________________________________________________________

         __________________________________________________________________

         __________________________________________________________________

         __________________________________________________________________

         __________________________________________________________________

-        Chức vụ hiện tại:____________________________________________________

         __________________________________________________________________

8       Công khai lợi ích có liên quan:

8.1    Tên, mã số doanh  nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghềkinh doanh của doanh nghiệp mà bản thân làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần, tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó:        

         __________________________________________________________________

         __________________________________________________________________

         __________________________________________________________________

         __________________________________________________________________

         __________________________________________________________________

 

8.2   Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của bản thân cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ:

         __________________________________________________________________

         __________________________________________________________________

         __________________________________________________________________

         __________________________________________________________________

         __________________________________________________________________

         __________________________________________________________________

         __________________________________________________________________

         __________________________________________________________________

         __________________________________________________________________

         __________________________________________________________________

         __________________________________________________________________

         __________________________________________________________________

        

9.     Sở hữu ____ cổ phần, và là đại diện quản lý phần vốn góp _______cổ phần cho ___________________ tại Công ty. Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là ________tương đương với ___% vốn điều lệ của công ty.

10.    Có đủ các tiêu chuẩn vào Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát Công ty theo Điều lệ Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam.

11.   Tôi cam kết nếu trúng cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát sẽ cố gắng đem hết năng lực của mình để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

12.   (Riêng đối với người được đề cử vào Ban kiểm soát) Tôi sẽ thông báo ngay cho Công ty và xin từ chức nếu những người có quan hệ liên quan đến tôi theo quy định tại khoản 22 Điều 4 Luật Doanh nghiệp trúng cử hoặc được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty.

13.   Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có điều gì khai man tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.

 

Ngày         tháng      năm 2023

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)


Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466