EngLish l Vietnamese
TIN TỨC TỔNG HỢP
BC 9 - TỜ TRÌNH V/v: Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

______________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                               _____________

Số:      015/2023/BC-VIETCOM

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2023

 BÁO CÁO 9

 

TỜ TRÌNH

V/v:   Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS

 

 

Kính gửi:    Đại hội đồng cổ đông

                   Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam 


Để tiến hành tốt việc bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, Hội đồng quản trị trân trọng trình Đại hội đồng cổ đông bản dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam để Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

            Rất mong nhận được sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông

          Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên

- BKS

- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký và đóng dấu)
 

Nguyễn Thị Minh Hiền

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466