EngLish l Vietnamese
TIN TỨC TỔNG HỢP
BC1 - BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ QUẢN TRÌ VÀ KẾT QUẢ NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

______________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

Số:      009/2023/BC-VIETCOM

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2023

  BÁO CÁO 1

 

                                             BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                               về quản trị & kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022

 

         Kính gửi:   Đại hội đồng cổ đông

                           Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam

            - Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

            - Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam ngày 30/9/2021;

          Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2022 như sau:

         I.  Kết quả hoạt động năm 2022

         Năm 2022, nền kinh tế thế giới phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và bất ổn cao: lạm phát tăng cao khiến các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na; thiên tai, dịch bệnh, biến đối khí hậu, mưa bão, hạn hán đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu.

Trong khi đó, mặc dù nền kinh tế nước ta có phục hồi, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát song những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là đợt dịch bùng phát vào quý 1/2022 đã khiến cho hoạt động của Công ty VIETCOM cũng gặp những khó khăn nhất định.Vì vậy, dù Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV Công ty đã rất nỗ lực, kết quả hoạt động của VIETCOM cũng không khả quan. Cụ thể kết quả hoạt động năm 2022 của Công ty như sau:

         1. HĐQT đã chỉ đạo công tác kinh doanh: đạt được kết quả như sau:

         1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh:

         - Theo các số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, kết quả kinh doanh như sau:

a)   Doanh thu:          11.042 triệu đồng (tăng 18% so với năm 2021).

b)   Lợi nhuận trước thuế: 277 triệu đồng. 

          Trong đó, lợi nhuận đạt được năm 2022 chủ yếu là do Nhà nước giảm tiền thuê đất 30%.

       - Hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2022 vẫn tập trung vào 02 lĩnh vực: cho thuê văn phòng và gửi tiền ngân hàng. Cụ thể như sau:

*    Hoạt động cho thuê văn phòng:

Doanh thu cho thuê văn phòng năm 2022 là 6.359 triệu đồng,  tăng ~ 1.724 triệu đồng (tăng ~37%) so với năm 2021.

Việc tăng doanh thu cho thuê văn phòng chủ yếu là do Công ty đã tận dụng khai thác diện tích cho thuê và mức hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng thấp hơn so với năm trước.

  *      Hoạt động gửi tiền:

Trong năm 2022, lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng trung bình khoảng 5,5%, doanh thu từ hoạt động gửi tiền là 3.571 triệu đồng, giảm 387 triệu đồng (giảm ~10%) so với năm 2021.

         - Công ty nộp tiền thuê đất và thuế đất phi nông nghiệp năm 2022 với mức 1.903 triệu đồng (tương đương giảm ~30% tiền thuê đất phải nộp năm 2022 do được nhà nước hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19).

          1.2  Công tác đầu tư

   Công ty tiếp tục triển khai các dự án đầu tư sau đây:

a)   Dự án mua cổ phần của Công ty cổ phần Các hệ thống viễn thông VNPT-FUJITSU (VFT).

Công ty đã hoàn thành các thủ tục nhận chuyển nhượng và đã trở thành cổ đông sở hữu 1.091.805 cổ phần (tương đương 15% vốn điều lệ VFT) Công tyVFT - công ty được hình thành trên cơ sở hợp tác đầu tư giữa Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Tập đoàn Fujitsu Limited (Nhật Bản), có trụ sở tại Dương Nội với diện tích đất sử dụng là 10.000 m2.

b)  Góp vốn đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp làng nghề Giẽ Thượng với Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại dịch vụ HNI.

        Dự án hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị và đang chờ quy hoạch của huyện Phú Xuyên.

c)     Hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Dược phẩm Tâm Mỹ An để thực hiện dự án “Nghiên cứu và thương mại các sản phẩm sinh học thế hệ mới ứng dụng trên người”:

       Công ty đã tiến hành góp vốn giai đoạn 1 (hơn 3,5 tỷ đồng) để triển khai dự án và đã thực hiện cơ bản được các mục tiêu về xây dựng hệ thống, xây dựng sản phẩm và các kênh triển khai marketing, bán hàng.

Trước mắt, đã xây dựng công thức sản phẩm, mẫu mã bao bì và tiến hành đăng ký lưu hành tại Cục Thực phẩm bảo vệ sức khỏe các sản phẩm lợi khuẩn đường ruột: Medispores Biota, Medispores Rectum, Medispores Ruto và đã nghiên cứu và hoàn thiện các sản phẩm khác được bào chế từ bào tử Bacillus.

Các sản phẩm của dự án cũng đã được quảng bá tại các bệnh viện lớn tại miền Bắc và miền Nam, và cũng đã được triển khai bán trên các kênh bán hàng trong nước (gồm thâm nhập vào các bệnh viện, các nhà thuốc, bán hàng online).

Tuy nhiên, hiện nay dự án chưa có hiệu quả do đang trong giai đoạn đầu tư cho sản phẩm, bộ máy, hoạt động bán hàng và marketing.

        Ngoài ra, Công ty tiếp tục việc nghiên cứu tính khả thi của Dự án xây dựng Tòa nhà cao tầng tại 18 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

            1.3 Công tác quản lý điều hành công ty:

          - Công ty đã bổ sung nhân sự để triển khai các dự án của Công ty.

          - Đã chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính  năm 2022 của Công ty.

          - Công tác hạch toán kế toán được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.

          - Thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể.

        2. Đánh giá về hoạt động của Công ty

           Hoạt động kinh doanh của Công ty ngoài 2 lĩnh vực chính là cho thuê văn phòng và gửi tiền có kỳ hạn, đã bước đầu triển khai các dự án đầu tư. Tuy nhiên, do các dự án đều đang trong giai đoạn đầu nên hiệu quả chưa có.

        II.  Hoạt động của HĐQT năm 2022:

        1. Công tác tổ chức, quản lý điều hành

         1.1 Tổ chức Hội đồng quản trị

         - Năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty VIETCOM gồm 05 thành viên:

     (i)      Bà Nguyễn Thị Minh Hiền:      Chủ tịch HĐQT

     (ii)     Ông Nguyễn Văn Hòa:             Ủy viên HĐQT

     (iii)    Bà Đặng Thị Thanh Minh:       Ủy viên HĐQT

     (iv)    Ông Vũ Song Toàn:                  Ủy viên HĐQT

     (v)     Ông Giáp Minh Trung:             Ủy viên HĐQT

        1.2   Hoạt động của từng thành viên HĐQT:

a)       Số buổi họp tham dự và số lần tham gia lấy ý kiến bằng văn bản:

Số buổi họp tham dự và số lần tham gia lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT năm 2022 như sau:

 

STT

Họ và tên

Số buổi họp

tham dự

Số lần tham gia lấy ý kiến

bằng văn bản

1

Nguyễn Thị Minh Hiền

1/1

5/5

2

Nguyễn Văn Hòa

1/1

4/5

3

Đặng Thị Thanh Minh

1/1

5/5

4

Vũ Song Toàn

1/1

5/5

5

Giáp Minh Trung

1/1

5/5

 

b)  Nhận xét về hoạt động của thành viên HĐQT:

-    Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

-    Thành viên HĐQT hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

           1.3 Tổ chức bộ máy điều hành

           - Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm 03 phòng sau:

 (i)      Phòng Hành chính Tổng hợp

 (ii)     Phòng Tài chính Kế toán.

 (iii)    Phòng Phát triển Dự án

           2. Tài sản và nguồn vốn

          2.1 Tổng tài sản:         86.627 triệu đồng

           Tài sản ngắn hạn: 66.018 triệu đồng

           Tài sản dài hạn:     20.610 triệu đồng

          2.2   Nguồn vốn:          86.627 triệu đồng

           Nợ phải trả:            2.414 triệu đồng

           Vốn chủ sở hữu:     84.213 triệu đồng    

          3. Thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông

         - Hội đồng quản trị đã chỉ đạo bộ máy điều hành thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

          4. Kết quả đạt được

          Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 đã đạt được một số kết quả sau đây:

        - Hoạt động quản lý và điều hành công ty tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các quy chế quản lý của công ty. Điều hành hoạt động kinh doanh ứng phó kịp thời trước những tác động tiêu cực của dịch Covid 19, tăng cường các biện pháp phòng dịch hiệu quả.

        - Tuân thủ Công tác hạch toán kế toán theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo tài chính năm lập đúng hạn và được kiểm toán và kiểm soát;

        - Bảo toàn vốn của Công ty và hoàn thành tốt kế hoạch năm, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với nhà nước.

-        Chăm lo đời sống cho người lao động;Thực hiện tốt các chế độ đối với người lao động.

Trên đây là báo cáo về quản trị & kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022.

Trân trọng báo cáo và rất mong nhận được sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

        

 Nơi nhận:

- Như trên

- BKS

- Lưu VT, HĐQT

 

              T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

              CHỦ TỊCH

               (Đã ký và đóng dấu)

 

                                   Nguyễn Thị Minh Hiền

         

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466