EngLish l Vietnamese
TIN TỨC TỔNG HỢP
BC 2 - BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

______________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

Số:      010/2023/BC-VIETCOM

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO 2 


BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

về Kế hoạch kinh doanh năm 2023

           Kính gửi:    Đại hội đồng cổ đông

                              Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam

 

-        Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

-        Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam ngày 30/9/2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam trân trọng trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch Kinh doanh năm 2023 của Công ty VIETCOM như sau:  

         I. Kế hoạch kinh doanh 2023:

           Tình hình kinh tế thế giới năm 2023 được dự đoán sẽ rất khó khăn, sẽ có suy thoái và thiệt hại về kinh tế. Xung đột Nga-Ukraine, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và suy thoái kinh tế ở Trung Quốc là những sự kiện lớn cản trở sự tăng trưởng của kinh tế toàn cầu. 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam năm 2023 được thông qua với mục tiêu tổng quát là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; Kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh;Đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao năng lực nội tại, tính tự lực, tự chủ, khả năng chống chịu và thích ứng của nền kinh tế.

         Trong bối cảnh đó, Công ty VIETCOM cần phải nỗ lực hoạt động hơn nữa để duy trì và phát triển, từng bước khắc phục khó khăn để kinh doanh có hiệu quả. Cụ thể như sau:

         1. Định hướng hoạt động:

     1.1 Tiếp tục thực hiện việc cho thuê văn phòng, hoàn thiện các dịch vụ cung cấp cho khách hàng tại 18 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội, tập trung khai thác hết diện tích cho thuê.

      1.2 Triển khai và giám sát các dự án góp vốn đã ký kết.

    1.3 Tăng cường nguồn lực cả về số lượng và chất lượng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty và chuẩn bị sẵn sàng cho định hướng phát triển của Công ty.

     1.4 Duy tu, bảo dưỡng tòa nhà và các thiết bị kèm theo để nâng cao chất lượng dịch vụ cho thuê diện tích của Công ty.

    1.5 Tiến hành triển khai dự án xây dựng tòa nhà cao tầng tại 18 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội. 

         2. Các chỉ tiêu kinh doanh:

         2.1 Các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2023:

            a. Doanh thu:                  15.087 triệu đồng.

            b. Lợi nhuận trước thuế: 225 triệu đồng.

            c. Cổ tức:                        0%

         2.2 Các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2023 dự kiến không thay đổi nhiều so với năm 2022, cụ thể:

         2.2.1 Về doanh thu:

Nếu năm 2022 doanh thu đạt được 11.042 triệu đồng thì năm 2023 dự kiến doanh thu 15.087 triệu đồng (tương đương 136.6% so với doanh thu 2022).

Trong đó, doanh thu năm 2023 dự kiến có tăng so với năm 2022 vì nguồn thu từ tiền gửi ngân hàng tăng do Ngân hàng nhà nước điều chỉnh lãi suất tiền gửi có kỳ hạn và Công ty có thêm doanh thu từ hoạt động nhập khẩu máy móc thiết bị.

Tuy nhiên, doanh thu cho thuê nhà dự đoán sẽ giảm do có diện tích trống tại tầng 4 và tầng 7 vì khách hàng chấm dứt hợp đồng trước hạn để chuyển đi hoặc đổi diện tích thuê. Trong khi đó, việc tìm khách thuê mới không thuận lợi do tình hình kinh tế khó khăn.

Bên cạnh đó, cũng do ảnh hưởng của dịch Covid-19,các khoản nợ của khách thuê gia tăng và việc giãn thanh toán cho khách thuê để hỗ trợ khách thuê bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động và hiệu quả kinh doanh của Công ty.

         2.2.2 Về chi phí:

Chi phí năm 2023 dự tính sẽ không tăng so với năm 2022 do các khoản chi đã được tối giản cho hoạt động của Công ty.

Đối với chi phí cho công tác chuẩn bị và triển khai các dự án sẽ kết chuyển vào giá trị dự án.

         2.2.3 Về cổ tức:

Với mức doanh thu như trên, lợi nhuận của Công ty năm 2023 ước tính là 225 triệu đồng còn dành để bù đắp và khoản lỗ của năm trước. Do vậy, dự kiến năm 2023 Công ty không có cổ tức.

 Trân trọng kính trình và mong nhận được sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng

 

Nơi nhận:

- Như trên

- BKS

- Lưu VT, HĐQT

 

       T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

         CHỦ TỊCH

        (Đã ký và đóng dấu)

 

 

            Nguyễn Thị Minh Hiền
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466