EngLish l Vietnamese
TIN TỨC TỔNG HỢP
BC 6 - TỜ TRÌNH VỀ VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

.........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.............................

Số:    021/2020/TTr-VIETCOM

Hà Nội ngày 09 tháng 6 năm 2020

 BÁO CÁO 6

 

TỜ TRÌNH

về việc tăngvốn Điều lệ

 

 

         Kínhgửi:    Đại hội đồng cổ đông

                                      Côngty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam      

 

Hiện nay, hoạt động kinh doanh chủyếu của Công ty là cho thuê văn phòng và gửi tiền ngân hàng, chưa tương xứng vớilịch sử hoạt động và tiềm năng phát triển của Công ty.

Để nâng cao quy mô hoạt động Côngty, đáp ứng yêu cầu các hoạt động kinh doanh, dự án đầu tư trong giai đoạn tới,trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông đồng ý phê duyệt chủ trương việc tăngvốn Điều lệ Công ty như sau:

a)           Tăngvốn điều lệ công ty từ 60 (sáu mươi) tỷ đồng lên 300 (ba trăm) tỷ đồng.

b)          Ủyquyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án phát hành chi tiết, lộ trìnhtăng vốn cụ thể để trình Đại hội đồng cổ đông trong thời gian tới.

 

          Rất mong nhận được sự phê duyệt của Đại hộiđồng cổ đông.

          Trântrọng

 

 

Nơi nhận:

- Như trên

- BKS.

- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

( Đã ký và đóng dấu)

  

 

Nguyễn Thị Minh Hiền

 

 

                                                

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466