EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

 

 

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

Trụ sở chính: 18 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101518447 cấp ngày 09/8/2010

 

 

I.         THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM.

            Hôm nay, ngày 19 tháng 4 năm 2019, Côngty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

            Thời gian:      Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút.

            Địa điểm:       Trụ sở Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam - 18                                          Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

II.       THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI.

1.                Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc.

2.                Các cổ đông của Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông năm 2019 được chốt vào 15h00 ngày 02/4/2019 (có danh sách kèm theo).

III.      TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI.

1.         Khai mạc đại hội.

1.1      Ban tổ chức đại hội: Tuyên bố lý do.

1.2      Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

-      Ông Vũ Song Toàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam.

-      Các thành viên Ban kiểm soát.

-      Ông Nguyễn Văn Hòa - Tổng Giám đốc.

-      Các ông, bà cổ đông Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam.

-      Đại diện Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.

1.3.     Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

            Bà Đoàn Mai Phương thay mặt Ban  kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra như sau: (có biên bản kèm theo).

-          Tổng số cổ đông triệu tập: 25 cổ đông, sở hữu 6.000.000 cổ phần, tổng mệnh giá: 60.000.000.000 đồng.

-          Tổng số cổ đông có mặt và cổ đông vắngmặt có ủy quyền: 10 cổ đông, sở hữu:5.930.120 cổ phần, chiếm 98,84% vốn điều lệ.

            Căn cứ điều 37 Điều lệ Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam và Luật Doanh nghiệp, Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

1.4      Ban tổ chức giới thiệu chủ toạ Đại hội (Căn cứ Điều 38 Điều lệ Côngty, Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Chủ toạ Đại hội).

1.4.1  Ông Vũ Song Toàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ toạ Đại hội;

1.4.2   Chủtoạ đại hội Giới thiệu thành viên Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội  và Ban kiểm phiếu:

a)        Đoàn Chủ tịch:

-                    Ông Vũ Song Toàn, Chủ tịch HĐQT:        Chủ tọa đại hội

-                    Ông  Nguyễn Văn Hòa, Ủy viênHĐQT, Tổng giám đốc.

-                    Bà Ngô Kiều Anh, Trưởng Ban kiểm soát.

            Đại hội đã biểu quyết thành phần Đoàn chủ tịch với tỉ lệ nhất trí 100%.

b)        Thư ký Đại hội được Đoàn chủ tịchgiới thiệu gồm:

-                    Bà Đỗ Thị Mai Hương

-                    Bà Đỗ Thị Diễm Lộc

Đại hội đã biểu quyết thành phần Thư ký Đại hội với tỉ lệ nhất trí 100%.

c)        Ban kiểm phiếu:

-                    Ông Nguyễn Minh Hải:       Trưởng ban

-                    Ông Giang Tuấn Nam:         Thành viên

-                    Ông Nguyễn Văn Thuộc:     Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thành phần Ban kiểm phiếu với tỉ lệ nhất trí 100%.

2.         Diễn biến Đại hội.

2.1.     Đại hội thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019 và Chương trình Đại hội cổ đông năm 2019.

2.1.1   Ông Nguyễn Văn Hòa đọc dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019 (có trong Tài liệu Đại hội).

            Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019  với tỷ lệ nhất trí 100%.

2.1.2   Ông Nguyễn Văn Hòa đọc dự thảo Chương trình Đại hội cổ đông năm 2019 (có trong Tài liệu Đại hội).

            Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội cổ đông năm 2019 với tỷ lệ nhất trí 100%.

2.2      Đại hội đã nghe các Báo cáo, tờ trình thuộc Chương trình Đại hội cổ đông năm 2019:

2.2.1   ÔngNguyễn Văn Hòa, Ủy viên Hội đồng quản trị, trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị & kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 (có trong Tài liệu Đại hội).

2.2.2   Bà Đặng Thị Thanh Minh, Ủy viên Hội đồng quản trị, đọc Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 (có trong Tài liệu Đại hội).

2.2.3   Bà Ngô Kiều Anh, Trưởng Ban Kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2018 (có trong Tài liệu Đại hội).

2.2.4   Ông Giáp Minh Trung, Ủy viên Hội đồng quản trị, đọc Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;  Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận sau thuế và mức cổ tức năm 2018 (có trong Tài liệu Đại hội).

2.3      Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo và tờ trình:

2.3.1   Đại hội thảo luận các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

(i)        Ý kiến của ông Vũ Song Toàn, đại diện cổ đông Viettronics :

-           Thống nhất với các báo cáo, tờ trình tại Đại hội cổ đông năm 2019.

-           Đề nghị Hội đồng quản trị giải trình chi tiết về vấn đề cần nhấn mạnh mà đơn vị kiểm toán độc lập đã nêu trong Báo cáo Kiếm toán Công ty Vietcom năm 2018. Đồng thời, đề nghị Hội đồng quản trị ghi nhận và có  những biện pháp cụ thể trong năm 2019 để giải quyết triệt để những vấn đề đơn vị kiểm toán đã nêu trong Báo cáo tài chính của Công ty.

(ii)       Ý kiến của ông Nguyễn Minh Long, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH kiểm toán  và tư vấn UHY:

-           Tất cả số liệu trong các báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát trùng với số liệu trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

-           Về việc hạch toán chi phí năm 2018 liên quan đến khoản tiền ngoài lãi suất mà VIETCOM nhận được từ OceanBank và đã nộp cho cơ quan điều tra, Công ty đã hạch toán vào thu nhập để tính thuế thu nhập doanh nghiệp của những năm trước. Sau khi bản án của Tòa có hiệu lực,khoản tiền này sẽ không được trả lại cho Công ty. Công ty đã có văn bản gửi cơ quan thuế để xem khoản tiền  này có được chấp nhận hạch toán vào chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp hay không. Hiện nay, như đã nêu trong báo cáo của Ban kiểm soát, chưa có trả lời của cơ quan thuế về vấn đề này.

(iii)     Ý kiến của ông Vũ Song Toàn:

-           Khoản tiền thưởng nhận được từ OceanBank đã được hạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán của công ty. Khoản tiền này đã được nộp cho cơ quan cảnh sát điều tra và được Hội đồng quản trị thống nhất phân bổ trong 3 năm,  năm 2018 đã hạch toán vào giá thành số tiền ~429 triệu đồng; số tiền còn lại là ~859 triệu đồng được ghi nhận trên khoản mục chi phí trả trước dài hạn.

(iv)      Ýkiến của bà Đặng Thị Thanh Minh:

-                Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2018 đã giao cho Hội đồng quản trị công ty tiếp tục nghiên cứu và lập dự án nghiên cứu thị trường bất động sản để đầu tư xây dựng tòa nhà cao tầng tại 18 Nguyễn Chí Thanh khi thích hợp.

-               Trong các báo cáo tại Đại hội, chưa thấy đề cập cụ thể vấn đề này.Vì vậy, đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành báo cáo cho các cổ đông tình hình triển khai, kết quả công việc này cho đến thời điểm hiện nay.

(v)       Ý kiến của ông Vũ Song Toàn:

-          Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018, Hội đồng quản trị đã giao cho Tổng giám đốc tiến hành việc lập dự án nghiên cứu tính khả thi của dự án xây dựng tòa nhà cao tầng tại 18Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Đề nghị ông Hoà, Tổng giám đốc, báo cáo về việc này.

(vi)      Ý kiến của ông Nguyễn Văn Hòa:

-                    Thực hiện nhiệm vụ đuợc Hội đồng quản trị giao, Công ty đã thành lập Nhóm nghiên cứu phát triển dự án để triển khai các công việc liên quan.

-                    Ban điều hành đã thực hiện các công tác thuê đơn vị tư vấn lập dự án, thiết kế kiến trúc,  đánh giá thị trường tại khu vực để đưa ra định hướng lập dự án. Cụ thể về các căn cứ pháp lý quy hoạch và thị trường tại khu vực này như sau:

+       Về quy hoạch sử dụng đất: Mật độ xây dựng 50%; chiều cao tầng 25 tầng

+       Về chức năng: được xây văn phòng cho thuê, khách sạn và trung tâm thương mại…

+       Về kế hoạch sử dụng đất: chưa được đưa vào kế hoạch sử dụng đất.

-                    Hiện nay công tác lập và nghiên cứu dự án vẫn đang được triển khai, qua đánh giá kết quả sơ bộ thì dự án có hiệu quả. Tuy nhiên, việc đánh giá mức độ hiệu quả đang triển khai thực hiện. Dự kiến quý III năm 2019 sẽ hoàn thành và có báo cáo chính thức.

-                    Một số hạn chế cần lưu ý:

+       Năm 2020 sẽ có một đợt điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cho giai đoạn 2020 - 2025. Theo định hướng chung thì tương lai các khu vực nằm trong vành đai1 của Thủ đô sẽ bị hạn chế xây nhà cao tầng để giảm tải ách tắc cho các khu vực trung tâm. Tại khu vực 18 Nguyễn Chí Thanh này cũng sẽ có khả năng cao nằm trong khu vực hạn chế nhà cao tầng này. Nếu bị hạn chế cao tầng, dự án sẽ không có hiệu quả.

+       Thời hạn hợp đồng thuê đất chỉ còn 5 năm.

+       Quy mô đầu tư lớn, nên cần phải có một nguồn lực về tài chính để đảm bảo cho việc triển khai dự án.

-                    Đây là báo cáo sơ bộ của Ban điều hành và Hội đồng quản trị để các cổ đông được biết.

(vii)     Ý kiến của bà ĐặngThị Thanh Minh:

-                    Qua báo cáo của Ban điều hành, tôi thấy việc đảm bảo hiệu quả và an toàn cho dự án là cấp thiết. Vì vậy tôi đề nghị:

+       Triển khai nhanh công tác lập, và nghiên cứu đánh giá dự án để có cơ sở triển khai các công việc tiếp theo.

+       Giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành chủ động tìm kiếm các nguồn vốn để triển khai dự án, đồng thời, chủ động thực hiện các công việc khác trong thẩm quyền của mình đối với việc phát triển dự án.

+       Thời hạn thuê đất của VIETCOM chỉ còn khoảng 5 năm. Vì vậy, cần thực hiện các thủ tục pháp lý với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để gia hạn hợp đồng thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong thời gian sớm nhất nhằm đảm bảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp với hiệu quả dự án.

(viii)   Ý kiến của ông Vũ Song Toàn:

-          Ghi nhận ý kiến của bà Minh. Hội đồng quản trị sẽ làm việc với Ban điều hành về những vấn đề nêu trên.

-           Vấn đề các cổ đông quan tâm nhất ở Công ty VIETCOM từ khi cổ phần hóa đến nay là việc triển khai dự án đầu tư xây dựng tòa nhà cao tầng tại 18 Nguyễn Chí Thanh. Giai đoạn triển khai dự án tốt nhất là 2009-2010 nhưng tại thời điểm đó, các cổ đông lớn chưa thống nhất triển khai. Sau đó, do thành phố Hà Nội đã điều chỉnh quy hoạch, hạn chế chiều cao đối với các công trình xây dựng tại 4 quận trung tâm, theo đó, tại 18 Nguyễn Chí Thanh chỉ được xây 9 tầng, hiệu quả dự án không cao nên các cổ đông lớn thống nhất chưa triển khai dự án.

-           Việc triển khai dự án này phải được tiến hành theo quy trình.

-           Về việc hợp đồng thuê đất còn thời hạn 5 năm, theo quy định hiện hành, hợp đồng thuê đất chỉ được gia hạn khi gần hết hạn. Việc gia hạn hợp đồng thuê đất nên triển khai nhanh nhưng phải theo đúng trình tự theo quy định.

2.3.2   Báo cáo số cổ phần có quyền biểu quyết

            Bà Đoàn Mai Phương - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo tình hình tăng, giảm của cổ đông và số cổ  phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đến thời điểm 10 giờ 30 phút:

Tổng số cổ đông có mặt và cổ đông vắng măt có uỷ quyền: 10 cổ đông, sở hữu: 5.930.120 cổ phần, chiếm  98,84 % vốn điều lệ, đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2.3.3   Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

        Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội như sau:

(i)                          Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 & kế hoạch kinh doanh năm 2019, trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

Kết quả hoạt động năm 2018:

a)   Doanh thu:   12.202 triệu đồng.

b)  Cổ tức:           5%

Kế hoạch kinhdoanh năm 2019:

a)   Doanh thu:   12,3 tỷ triệu đồng.

b)  Cổ tức:           4%

*          Kết quả biểu quyết:

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành:                83,41%

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành:     0%

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:     16,59%          

-                    Theo Điểm 2.1, khoản 2 Điều 39 của Điều lệ,  Báo cáo của HĐQT về quản trị & kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã được thông qua.

(ii)            Đạihội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán):

Toàn văn báo cáo(có trong Tài liệu Đại hội).

*          Kết quả biểu quyết:

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành:                83,41%

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành:     0%

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:     16,59%          

Theo Điểm 2.1,khoản 2 Điều 39 của Điều lệ, Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán) đã được thông qua.

(iii)      Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2018.

Toàn văn báo cáo (có trong Tài liệu Đại hội).

*          Kết quả biểu quyết:

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành:                83,41%

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành:     0%

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:     16,59%          

Theo Điểm 2.1, khoản 2 Điều 39 của Điều lệ, Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam các năm 2009-2017 đã được thông qua.

(iv)          Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018  và mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 với các nội dung chủ yếu như sau:

-           Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị,Ban kiểm soát năm 2018 với mức 192 triệu đồng(Một trăm chín mươi hai triệu đồng).

-                    Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

                        Chủ tịch Hội đồng quản trị:            3,0 triệuđồng/tháng

                        Uỷ viên Hội đồng quản trị:             2,0triệu đồng/tháng

                         TrưởngBan kiểm soát:                   2,0 triệuđồng/tháng

                        Thành viên Ban kiểm soát:            1,5 triệu đồng/tháng                   

*          Kết quả biểu quyết:

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành:                83,41%

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành:     0%

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:     16,59%          

Theo Điểm 2.1, khoản 2 Điều 39 của Điều lệ, Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 đã được thông qua.

(v)       Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về phần chia lợi nhuận sau thuế và mức cổ tức năm 2018 với nội dung như sau:

TT

Danh mục

Năm 2018

(VNĐ)

1.

Lợi nhuận năm trước chưa phân phối

532.280.094

2.

Lợi nhuận sau thuế  (theo báo cáo kiểm toán)

3.273.674.831

3.

Tổng lợi nhuận được phép phân phối

3.805.954.925

4.

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

192.000.000

5.

Phân phối lợi nhuận

3.613.954.925

a)

Chia cổ tức

3.000.000.000

(5% vốn điều lệ)

b)

Trích quỹ Đầu tư phát triển

32.736.748

(1% lợi nhuận sau thuế năm 2018)

c)

Trích quỹ phúc lợi

150.000.000

d)

Trích quỹ khen thưởng

50.000.000

6.

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối

381.218.177

*          Kết quả biểu quyết:

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành:                83,41%

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành:     0%

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:     16,59%          

Theo Điểm 2.1, khoản 2 Điều 39 của Điều lệ, Tờ trình về phần chia lợi nhuận sau thuế và mức cổ tức năm 2018 đã được thông qua.

(vi)      Đại hội đã biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các việc sau:

-        Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn đơn vịkiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

-        Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông.

*          Kết quả biểu quyết:

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành:                83,41%

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành:     0%

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:     16,59%          

Theo Điểm 2.1, khoản 2 Điều 39 của Điều lệ, việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung công việc nêu trên đây đã được thông qua. 

2.4  Thông qua nghị quyết và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

        Bà Đỗ Thị Mai Hương thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại  hội, dự thảo  Nghị quyết Đại hội và xin ý kiến thông qua.

2.4.1 Thông qua Biên bản Đại hội:

*          Kết quả biểu quyết:

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành:                100%

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành:     0%

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:     0%     

Theo Điểm 2.1, khoản 2 Điều 39 của Điều lệ, Biên bản ĐHCĐ năm 2018 đã được thông qua.     

2.4.2   Thông qua Nghị quyết Đại hội:

*          Kết quả biểu quyết:

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành:                           100%

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành:                 0%

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:                 0%

Theo Điểm 2.1, khoản 2 Điều 39 của Điều lệ, Nghị quyết ĐHCĐ năm 2018 đã được thông qua.  

Với kết quả biểu quyết và phiếu bầu cho từng nội dung của Đại hội trên đây, Đại hội nhất trí thông qua các quyết nghị đã được biểu quyết hợp lệ và đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

IV. BẾMẠC ĐẠI HỘI

Ông Vũ Song Toàn thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 30 phút ngày 19 tháng 4 năm 2019.

 

THƯ KÝ ĐOÀN

 (Đã ký)

 

 Đỗ Thị Mai Hương     Đỗ Thị Diễm Lộc

 

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

(Đã ký và đóng dấu)


Vũ Song Toàn


 


 


Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466